Prva edukativna radionica „Svojstva i značaj situacionog testiranja u procesu dokazivanja diskriminacije“, Mostar / The First Training “Characteristics and Significance of Situational Testing in Process of Proving Discrimination”, Mostar

Prva u nizu od tri edukativne radionica „Svojstva i značaj situacionog testiranja u procesu dokazivanja diskriminacije“ održana je 21. i 22.04.2017. godine u Mostaru. Naredne dvije radionice održat će se tokom maja i juna u Tuzli i Banja Luci. Edukativne radionice namjenjene su organizacijama civilnog društva koje se bave zaštitom ljudskih prava, pružanjem besplatne pravne pomoći, praćenjem i evidentiranjem slučajeva diskriminacije, zagovaranjem za poboljšanje položaja ugroženih grupa.
Radionicu je organizovala Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) Sarajevo uz tehničku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u saradnji sa: Mediacentrom Sarajevo, Centrom za društvena istraživanja Analitika, Prava za sve i Vaša prava BiH.

Program rada edukativne radionice u PDF-u možete preuzeti ovdje: Program edukativne radionice Mostar 21i22042017

Godišnji izvještaj Asocijacije za demokratske inicijative za 2016. godinu

Godišnji izvještaj Asocijacije za demokratske inicijative za 2016. godinu sadrži detaljne opise realizovanih projekata tokom 2016. godine.
Sadržaj izvještaja na bosanskom jeziku možete preuzeti ovdje: ADI godisnji izvjestaj za 2016

Priručnik „Situaciono testiranje diskriminacije – priručnik za aktiviste/knje“ / The Manual „Situational Testing of Discrimination – Manual for Activists“

Priručnik „Situaciono testiranje diskriminacije – priručnik za aktiviste/knje“ objavljen je u okviru programa “Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije” kroz Program grantova u okviru kojeg Asocijacija za demokratske inicijative provodi projekat “Svojstva i značaj situacionog testiranja u procesu dokazivanja diskriminacije“.
Priručnik za situaciono testiranje diskriminacije je prvi priručnik na BHS jeziku koji je napisan sa namjerom da doprinese detaljnom upoznavanju sa situacionim testiranjem, razumjevanju zašto je korisno ovladati ovom metodom, u kojim slučajevima treba primjenjivati testiranje i kako ga praktično sprovesti.
Ovaj priručnik se sastoji od dva dijela: kratkog teorijskog dijela koji nam približava sam pojam testiranja, objašnjava njegovu svrhu, daje pregled kratke istorije i zakonskog okvira, i praktičnog koji se bavi metodologijom i sprovođenjem samog testiranja, uključujući i najtipičnije primjere i konkretne smjernice kako da uspješno sprovedete testiranje.

Priručnik u PDF formatu na BHS jeziku možete preuzeti ovdje: Prirucnik_Testiranje_diskriminacije

“Svojstva i značaj situacionog testiranja u procesu dokazivanja diskriminacije“ – Okrugli stol Sarajevo i Banja Luka /“Characteristics and Significance of Situational Testing in Process of Proving Discrimination” – Round tables Sarajevo and Banja Luka

U okviru projekta “Svojstva i značaj situacionog testiranja u procesu dokazivanja diskriminacije“ tokom februara i marta 2017. godine, Asocijacija za demokratske inicijative održala je dva okrugla stola. Cilj okruglih stolova bio je prisutnim učesnicima/cama približiti metodu situacionog testiranja, te njeno korištenje u svrhu istraživanja i kreiranja zagovaračkih kampanja. Također, na okruglim stolovima upriličena je i promocija priručnika „Situaciono testiranje diskriminacije – Priručnik za aktiviste/kinje“. Okrugli stolovi su održani u Sarajevu, 27.02.2017. i u Banja Luci, 24.03.2017. godine. Učesnici/ce okruglog stola bili su predstavnici/ce OCD u BiH koje se bave zaštitom ljudskih prava, pružanjem besplatne pravne pomoći, praćenjem i evidentiranjem slučajeva diskriminacije, zagovaranjem za poboljšanje položaja ugroženih grupa, udruženja sudija i tužilaca, te predstavnici/ce Institucije ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

Trening “Upravljanje projektnim ciklusom – Pisanje projektnih prijedloga” / Training “Project Cycle Management – Project Proposal Writing”

U periodu od 14-16.03.2017. godine u Garden City hotelu u Konjicu, u okviru Programa podrške marginaliziranim grupama (PPMG), koju finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a provodi Institut za razvoj mladih KULT kao USAID-ov ugovarač i NGO & Business Audit d.o.o. kao podugovarač, nastavljen je edukativni program osnaživanja kapaciteta organizacija civilnog društva.
Predstavnica Asocijacije za demokratske inicijative (ADI) Sarajevo učestvuje u drugom od planiranih pet modula na temu Upravljanje projektnim ciklusom – Pisanje projektnih prijedloga. Svrha radionice je omogućiti učesnicima/ama da se upoznaju sa kritičnim elementima upravljanja projektnim ciklusom, kako bi se OCD koje se bave problematikom marginaliziranih grupa u BiH pripremile za uspješno korištenje finansijske pomoći i sredstava iz međunarodnih i domaćih izvora finansiranja.

Program rada treninga u PDF-u možete preuzeti ovdje: Agenda, PCM-2

Javno govorenje i projekcija filma „Zločini iz mržnje“, Sarajevo 28.12.2016. / Public Hearing and Movie Projection “Hate Crimes”, Sarajevo December 28, 2016

128. decembra 2016. godine Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) je u sklopu projekta „Borba protiv govora mržnje i zločina iz mržnje“ organizovala Javno govorenje na temu “Zločini iz mržnje i govor mržnje” u prostorijama Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu.
Učesnici/ce Javnog govorenja imali su priliku da pogledaju edukativni film na temu „Zločini iz mržnje“, te da sudjeluju u diskusiji o specifičnostima zločina iz mržnje u kontekstu BiH. Javnom govorenju su prisustvovali članovi/ce civilnog društva kao i predstavnici/e lokalnih vlasti u BiH.

Javno govorenje i projekcija filma „Zločini iz mržnje“, Doboj 20.12.2016. / Public Hearing and Movie Projection “Hate Crimes”, Doboj December 20, 2016

2U saradnji sa partnerskom organizacijom „Topeer“ iz Doboja, ADI je 20.12.2016. godine održao Javno govorenje na temu „Govor mržnje i zločin iz mržnje“, te upriličio projekciju edukativnog filma „Zločini iz mržnje“. Javnom govorenju i projekciji filma prisustvovao je veliki broj učesnika/ca predstavnika/ca lokalnih NVO, medija, vlasti, učenika/ca srednje škole, kao volonteri i volonterke udrurženja „Topeer“.
Prisutni učesnici/ce tokom događaja imali su priliku da iznesu svoje mišljenje, da ukažu na djela počinjena iz mržnje i govor mržnje u njihovoj lokalnoj zajednici, te kroz projekciju filma da saznaju više o specifičnostima govora i zločina iz mržnje, šta je to govor mržnje i zločin iz mržnje, te dobiju informacije o pravnoj pomoći i drugim mehanizmima, kao i o preventivnim aktivnostima koje mogu poduzeti u zajednici kako bi adekvatno odgovorili na zločin iz mržnje. Javno govorenje i projekcija filma održani su u okviru projekta „Borba protiv govora mržnje i zločina iz mržnje“.

Konferencija „Gdje počinje govor mržnje prestaje sloboda govora“ / Conference „Where the hate speech starts – freedom of speech ends“

Konferencija „Gdje počinje govor mržnje prestaje sloboda govora“

img_39138. decembra 2016. godine Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u sklopu svojih aktivnosti obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava je u Velikoj sali Parlamentarne skupštine BiH održalo konferenciju pod nazivom „Gdje počinje govor mržnje prestaje sloboda govora“.
Fokus konferencije je bio govor mržnje i zločin iz mržnje u BiH. U panelu 2, predstavnica Asocijacije za demokratske inicijative je predstavila rad Koalicije za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje. Konferencija je okupila predstavnike/ce institucija BiH, međunarodne zajednice, te organizacija civilnog društva.

Ovdje možete u PDF formatu preuzeti program rada konferencije: dnevni-red-konferencije-gdje-pocinje-govor-mrznje-prestaje-sloboda-govora

Konferencija “Pristup pravdi u EU i izvan EU: Koja je uloga civilnog društva” / Conference “Access to Justice in EU and beyond: What role for civil society?”

229.11. – 30.11.2016. godine – Predstavnice Asocijacije za demokratske inicijative učestvovale su na konferenciji održanoj u Briselu, pod nazivom “Pristup pravdi u i izvan EU: Koja je uloga civilnog društva?”. Konferencija je ujedno bila završni događaj četvorogodišnjeg projekta “Trostruko A: Pristup informacijama, savjetima i besplatnoj pravnoj pomoći”. “Evropska mreža Trostruko A za građane” je svečano predstavljenja na konferenciji, te će biti dostupna svim evropskim organizacijama koje pružaju građanima besplatne savjete, informacije i pravnu pomoć.

OSCE: Krivična djela počinjena iz mržnje i incidenti motivisani predrasudama u Bosni i Hercegovini

Prema podacima prikupljenim u sklopu projekta Krivična djela počinjena iz mržnje Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, najmanje 146 potencijalnih incidenata motivisanih predrasudama prijavljeno je policiji u Bosni i Hercegovini (BiH) u 2015. godini. Najučestalija vrsta ovih incidenata bili su uvredljivi grafiti (24%), zatim verbalni napadi (21%), oštećenje vjerskih objekata/skrnavljenje grobalja (19%), isticanje simbola (18%), oštećenje imovine (14%) i fizičko nasilje (11%). Nacionalnost, odnosno etnička i vjerska pripadnost su se najčešće pojavljivale kao motiv; naime, u 85% incidenata žrtve su birane zato što su Bošnjaci/muslimani, Hrvati/katolici ili Srbi/pravoslavci. S druge strane, samo su dva incidenta (1%) protiv Roma (najbrojnije nacionalne manjine u BiH) i tri incidenta (2%) protiv seksualnih manjina prijavljena policiji. Tako mali broj incidenata obično se pripisuje neprijavljivanju incidenata protiv romske zajednice i seksualnih manjina.
U toku 2015. godine, pored Sarajevskog otvorenog centra i međureligijskog vijeća, Asocijacija za demokratske inicijative inicirala je kontakte sa žrtvama u pokrenutim sudskim postupcima.
Rezultate praćenja krivičnih djela počinjenih iz mržnje i incidenata motivisanih predrasudama za 2015. godinu koje je provela Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini na bosanskom i engleskom jeziku mozete preuzeti na linku www.osce.org