Projekat “Jačanje povjerenja javnosti u tužilački sistem u BiH kroz unaprjeđenje transparentnosti i odgovornosti” / “Strengthening Public Trust in Prosecutorial System in BiH through Improving Transparency and Accountability” Project

U julu 2017. godine, Asocijacija za demokratske inicijative, u saradnji sa Transparency International Bosna i Hercegovina, je započela sprovođenje projekta pod nazivom “Jačanje povjerenja javnosti u tužilački sistem u BiH kroz unaprjeđenje transparentnosti i odgovornosti”. Glavni cilj projekta je ojačati kapacitete tužilaštava da preuzmu vodeću ulogu u koordiniranju aktivnosti koje se odnose na implementaciju aktivnosti iz Strategije za postupanje sa osobama koje dolaze u kontakt sa tužilaštvima u Bosni i Hercegovini. Specifični cilj projekta je unaprjeđenje transparentnosti rada, kapaciteta, efikasnosti i kredibiliteta tužilačkog sistema u BiH kroz aktivno uključivanje organizacija civilnog društva kao spone između tužilaštava i kategorija koje dolaze u kontakt sa tužilaštvima u BiH i javnosti. Aktivnosti projekta su: izrada plana motivaranja građana/ki za komunikaciju sa tužilaštvima u BiH, fokus grupe, izrada brošure za građane/ke, uspostava foruma građana/ki sa javnim ustanovama i organizacijama civilnog društva, javne tribine, izrada kratkog dokumentarnog filma, te posjeta učenika/ca srednjih škola i studenata/ica tužilaštvima u BiH.

Period implementacije projekta: 01/07/2017 – 31/10/2018
Projekat je podržan od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i Vlade Švicarske.

Projekat “Građanska misija obrazovanja” / “Restoring Civic Mission of Education – Window of Opportunity for Change” Project

Asocijacija za demokratske inicijative (ADI), u saradnji sa Helsinškim odborom za ljudska prava u Republici Srpskoj, provodi projekat pod nazivom “Građanska misija obrazovanja“. Glavni cilj projekta je smanjenje utjecaja nedostatka sistemskog pomirenja u mjestima ratnih sukoba kroz jačanje građanske misije obrazovanja u BiH. Ciljevi projekta su: povećanje kapaciteta, sposobnosti i vještina nastavnika/ca i studenata/ica da postanu akteri za mir i pomirenje, da razmišljaju i djeluju otvoreno i kritički, te da potiču i osnažuju obrazovne institucije za provedbu mira i pomirenja u školskim službenim nastavnim planovima.
Ciljne grupe projekta su studenti/ce, nastavnici/ce, profesori/profesorice i obrazovne institucije u Bosni i Hercegovini. Glavne aktivnosti projekta su: sastanci sa ciljnim grupama i korisnicima u Podrinju, Posavini, Srednjoj Bosni, Krajini i Hercegovini, konsultacijski sastanci, tri studijske posjete Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori, pet trodnevnih treninga za nastavnike/ce, dvije putujuće škole za mir, zagovaranje, kao i promocija i informisanje o projektu i projektnim aktivnostima.

Period implementacije projekta: 22/05/2017 – 21/05/2020
Projekat je podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u sklopu Programa za suzbijanje sukoba i pomirenje (Global Reconciliation Fund).

Projekat “Jačanje kapaciteta istrage i krivičnog gonjenja u zemljama Zapadnog Balkana – finansijske istrage kao sredstvo za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije” / “Strengthening Investigation and Prosecution Capacities in the Western Balkan Countries – Financial Investigations as a Tool to Combat Organized Crime and Corruption” Project

U 2017. i 2018. godini, Asocijacija za demokratske inicijatie Sarajevo (ADI), u saradnji sa Centrom za monitoring i istraživanje (CeMI) iz Crne Gore i Transparentnost iz Srbije, sprovodi projekat pod nazivom “Jačanje kapaciteta istrage i krivičnog gonjenja u zemljama Zapadnog Balkana – finansijske istrage kao sredstvo za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije”. Opšti cilj projekta je poboljšanje efikasnosti sistema pravosuđa i sprovođenja zakona u zemljama Zapadnog Balkana, dok su specifični ciljevi projekta povećanje operativnih kapacitete tužitelja/tužiteljica, sudija/sudijinica i službenika/ca za sprovođenje finansijskih istraga u slučajevima korupcije i organizovanog kriminala, te unaprijediti saradnju i koordinaciju između institucija odgovornih za sprovođenje finansijskih istraga, organa za sprovođenje zakona i srodnih agencija na nacionalnom i regionalnom nivou. Aktivnosti projekta su: izrada tri izvještaja o pravnom okviru i praksi sprovođenja finansijskih istraga u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji, seminari, okrugli stolovi, studijska posjeta Holandiji, te regionalna završna konferencija.

Period implementacije projekta: 15/04/2017 – 14/04/2018
Projekat je podržan od strane Ambasade Kraljevine Holandije u Crnoj Gori.

Projekat “Borba protiv govora mržnje i zločina iz mržnje” / Project “Fighting against Hate Speech and Hate Crime”

U 2017. godini, Asocijacija za demokratske inicijative Sarajevo (ADI) nastavlja petu godinu projekta “Borba protiv govora mržnje i zločina iz mržnje”. Aktivnosti projekta u 2017. godini obuhvataju treninge za novinare/ke, studente/ice prava i žurnalistike, info sesije, okrugle stolove, te monitoring pravosudnih procesa koji se vode o slučajevima zločina počinjenih iz mržnje i govora mržnje, kao i mapiranje istih. Cilj projekta i ove godine kao i do sada je povećati nivo informisanosti i svijesti građana u BiH o uzrocima i posljedicama zločina iz mržnje u njihovim zajednicama, te o mjerama koje je neophodno poduzeti kako bi se smanjio broj zločina iz mržnje i govora mržnje. Također, neophodno je povećati kapacitete novinara, studenata i nevladinih organizacija da prijave, prate i adekvatno izvještavaju o počinjenim zločinima iz mržnje, te povećati nivo svjesti javnosti o razumijevanju važnosti efikasnog procesuiranja krivičnih djela i izricanja kazni za zločine počinjene iz mržnje, kao i povećati zaštitu žrtava i svjedoka prije i nakon suđenja.

Period implementacije projekta: 01/01/2017 – 31/12/2017
Projekat se realizira od 2013. godine pod pokroviteljstvom međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava Civil Rights Defenders.

(Ne)vidljive manjine – nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba / (In)visible Minorities – Zero Tolerance toward Discrimination of LGBT Persons

U toku 2017. godine Asocijacija za demokratske inicijative u saradnji sa Helsinškim odborom za ljudska prava Republike Srpske realizira projekat pod nazivom “(Ne)vidljive manjine-nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba”. Opšti cilj projekta je da doprinese stvaranju sigurnog i nediskriminatorskog prostora za LGBT osobe u BiH, kroz povećanja kapaciteta različitih aktera, prvenstveno onih koji zastupaju LGBT pitanja da se djelotvorno zalažu za ostvarivanje prava LGBT osoba, te da se pitanja od važnosti za LGBT osobe integrišu u sve javne politike.

Period implementacije projekta: 01/01/2017 – 31/12/2017
Projekat je podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID)

Projekat “Svojstva i značaj situacionog testiranja u procesu dokazivanja diskriminacije” / Project “Characteristics and Significance of Situational Testing in Process of Proving Discrimination”

1U periodu od septembra 2016. godine do septembra 2017. godine Asocijacija za demokratske inicijative će realizovati projekat pod nazivom ”Svojstva i značaj situacionog testiranja (ST) u procesu dokazivanja diskriminacije”. Glavni cilj ovog projekta je podizanje svijesti OCD-a o važnosti ST kao istraživačke metode i metode za dokazivanje diskriminacije.
ST je nova metoda koja ima za cilj dokazivanje diskriminacije na licu mjesta, a ova metoda se koristi i u zemljama EU i daje dobre rezultate.
Osnovne aktivnosti projekta su: Izrada priručnika o ST za OCD, održavanje dva okrugla stola povodom prezentacije priručnika o ST i važnosti korištenja ST za OCD, održavanje tri edukativne radionice za OCD o ST, organizacija simulacije ST u kontrolisanim uslovima.
Sredstva za finansiranje navedenog projekta osigurala je Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Fond otvoreno društvo BiH (FOD BiH) u okviru četverogodišnjeg projekta „Jednakost za sve: Koalicija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije“, s ciljem da podrži aktivnu ulogu organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije i implementacije antidiskriminacijskog zakonskog okvira u BiH, programske aktivnosti implementira Mediacentar Sarajevo u saradnji sa Centrom za društvena istraživanja Analitika, Udruženjem Prava za sve i Vaša prava BiH.

Period implementacije projekta: 01/09/2016 – 31/08/2017
Projekat je podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Fonda otvoreno društvo BiH (FOD BiH).

Projekat “Borba protiv govora mržnje i zločina iz mržnje” / Project “Fighting against Hate Speech and Hate Crime”

crd-slika1Tokom četvrte godine realizacije projekta “Borba protiv govora mržnje i zločina iz mržnje” Asocijacija za demokratske inicijative Sarajevo će nastaviti rad na organizaciji edukativnih aktivnosti koje se odnose na borbu protiv zločina iz mržnje i govor mržnje. Edukativne aktivnosti će biti namjenjene povratnicima, ženama žrtvama zločina iz mržnje, novinarima, predstavnicima političkih stranaka, kao i policijskim službenicima. Pored edukativnih aktivnosti ADI će pripremiti i kratki dokumentarni film koji će dati odgovore na pitanja: šta je to govor mržnje i zločin iz mržnje, koji su najčešće žrtve, kako pravilno izvještavati o zločinim iz mržnje i govoru mržnje, kao i informacije o preventivnim aktivnostima koje se mogu poduzeti kako bi se adekvatno odgovorilo na zločin iz mržnje. Cilj projekta je povećati nivo informisanosti i svijesti javnosti u pitanju praćenje i izvještavanje o slučajevima zločina počinjenih iz mržnje, pojačati pritisak javnosti na lokalne vlasti, i na kraju povećati nivo informisanosti i svijesti javnosti o razumjevanju važnosti efikasnog procesuiranja krivičnih djela i izricanja kazni za zločine počinjene iz mržnje, kao i povećati zaštitu žrtava i svjedoka prije i nakon suđenja.

Period implementacije projekta: 01/03/2016 – 31/12/2016
Projekat se realizira od 2013. godine pod pokroviteljstvom međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava Civil Rights Defenders.

Projekat “Zajedno protiv širenja mržnje na internetu-lokalne zajednice sigurne zajednice” / Project “Together against Spread of Hate on Internet – Local Communities, Safe Communities”

3U periodu od 26.02. do 26.09.2016. godine Asocijacija za demokratske inicijative će u saradnji sa Helsinškim odborom za ljudska prava Republike Srpske realizovati aktivnosti u okviru projekta “Zajedno protiv širenja mržnje na internetu-lokalne zajednice sigurne zajednice”.
Glavni cilj projekta je da se, kroz saradnju institucija sistema i civilnog društva, preventivno djeluje na zloupotrebe i pogrešno korištenje internet prostora, te poveća sigurnost njegovih korisnika naročito populacije mladih u Bosni i Hercegovini. Projektom je predviđeno niz aktivnosti koje imaju za cilj povećati kapacitete pripadnika policije i omladinskih organizacija u četiri regije u BiH da prepoznaju, dokumentuju i postupaju po pojavama govora mržnje i drugih oblika sajber kriminala; povećati informisanost srednjoškolaca o posljedicama širenja govora mržnje na internetu i drugim oblicima sajber kriminala; kreirati, testirati i promovisati mehanizme za prijavu pojava govora mržnje na internetu i drugih oblika sajber kriminala te uspostaviti neformalnu mrežu aktera koji će zajedno djelovati na prevenciji govora mržnje na internetu i drugih oblika sajber kriminala.

Period implementacije projekta: 26/02/2016 – 26/09/2016
Projekat je podržan od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

Projekat: “Zagovaranje za doslijednu primjenu Sporazuma između Vijeća ministara BiH i organizacija civilnog društva u BiH – podrška grupi NVO uspostavljenoj za civilni dijalog”

slikaAsocijacija za demokratske inicijative na osnovu Poziva za projekte u okviru Balkan Public Policy Funda, finansiranog od strane Evropske komisije i Balkan Trust for Democracy, a u partnerstvu s Centrom za promociju civilnog društva (CPCD) implementirat će niz aktivnosti.
Balkan Public Policy Fund administriraju Balkan Civil Society Development Network (BCSDN) i njegove članice u Albaniji, BiH, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.
U okviru projekta Asocijacija za demokratske inicijative Sarajevo, kao članica koalicije, u partnerstvu sa Centrom za promociju civilnog društva (CPCD) implementirati će niz zagovaračkih aktivnosti, održati veći broj sastanaka sa predstavnicima Parlamenta BiH, FBiH i RS i Vlade FBiH, te će održati okrugli sto na temu: “Sporazum o saradnji između Vijeća ministara FBiH i nevladinog sektora – Razlozi i mogućnosti za uspostavu te izazovi praktične primjene”.

Period implementacije projekta: 01/07/2015 – 31/01/2016
Projekat je podržan od strane European Commission (EC) i The Balkan Trust for Democracy (BTD)

Projekat “Trostruko A za građane – pristup informacijama, savjetima i aktivnoj pomoći” / Project “Triple A for Citizens: Access to Information, Advice and Active Help”

triple-a-logoProjekat “Trostruko A za građane: pristup informacijama, savjetima i aktivnoj pomoći” je projekat koji se provodi u okviru partnerskog programa Evropske komisije za organizacije civilnog društva. U toku četvrte godine implementacije, projekat je obuhvatio sve zemlje Zapadnog Balkana uljučujući i Tursku. Partneri u provođenju projekta su: Evropski servis za građansku akciju (ECAS), Belgija, vodeća organizacija; Nacionalno udruženje za pružanje informacija građanima (NACIS), Irska; Nacionalno udruženje kancelarija za savjetovanje građana (NACAB), Rumunija; Mreža pravnih centara (LCN), Velika Britanija; Asocijacija za demokratske inicijative (ADI), Bosna i Hercegovina; Program za građanska prava (CRP/K), Kosovo; Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), Srbija; Centar za razvoj civilnog društva (STGM), Turska; Makedonsko udruženje mladih pravnika (MYLA), Makedonija, Centar za monitoring i istraživanje (CEMI), Crna Gora i Fond otvoreno društvo (OSFA), Albanija.
Neposredni cilj ovog projekta je širiti koncept pružanja pravne pomoći građanima na prodručju Zapadnog Balkana i Turske. U okviru ovog projekta, ADI će uraditi analizu prepreka s kojima se suočavaju građani koji pokušavaju da ostvare svoja prava pred sudovima i državnim organima, kao i analizu iskustava sa besplatnom pravnom pomoći kao mehanizmom koji stoji na raspolaganju onim građanima koji se u ostvarivanju svojih prava susreću sa finansijskim preprekama ili diskriminacijom.

Period implementacije projekta: 1/3/2015 – 30/11/2016
Projekat je podržan od strane Evropske komisije.