Projekat: “Zagovaranje za doslijednu primjenu Sporazuma između Vijeća ministara BiH i organizacija civilnog društva u BiH – podrška grupi NVO uspostavljenoj za civilni dijalog”

slikaAsocijacija za demokratske inicijative na osnovu Poziva za projekte u okviru Balkan Public Policy Funda, finansiranog od strane Evropske komisije i Balkan Trust for Democracy, a u partnerstvu s Centrom za promociju civilnog društva (CPCD) implementirat će niz aktivnosti.
Balkan Public Policy Fund administriraju Balkan Civil Society Development Network (BCSDN) i njegove članice u Albaniji, BiH, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.
U okviru projekta Asocijacija za demokratske inicijative Sarajevo, kao članica koalicije, u partnerstvu sa Centrom za promociju civilnog društva (CPCD) implementirati će niz zagovaračkih aktivnosti, održati veći broj sastanaka sa predstavnicima Parlamenta BiH, FBiH i RS i Vlade FBiH, te će održati okrugli sto na temu: “Sporazum o saradnji između Vijeća ministara FBiH i nevladinog sektora – Razlozi i mogućnosti za uspostavu te izazovi praktične primjene”.

Period implementacije projekta: 01/07/2015 – 31/01/2016
Projekat je podržan od strane European Commission (EC) i The Balkan Trust for Democracy (BTD)

Projekat “Trostruko A za građane – pristup informacijama, savjetima i aktivnoj pomoći” / Project “Triple A for Citizens: Access to Information, Advice and Active Help”

triple-a-logoProjekat “Trostruko A za građane: pristup informacijama, savjetima i aktivnoj pomoći” je projekat koji se provodi u okviru partnerskog programa Evropske komisije za organizacije civilnog društva. U toku četvrte godine implementacije, projekat je obuhvatio sve zemlje Zapadnog Balkana uljučujući i Tursku. Partneri u provođenju projekta su: Evropski servis za građansku akciju (ECAS), Belgija, vodeća organizacija; Nacionalno udruženje za pružanje informacija građanima (NACIS), Irska; Nacionalno udruženje kancelarija za savjetovanje građana (NACAB), Rumunija; Mreža pravnih centara (LCN), Velika Britanija; Asocijacija za demokratske inicijative (ADI), Bosna i Hercegovina; Program za građanska prava (CRP/K), Kosovo; Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), Srbija; Centar za razvoj civilnog društva (STGM), Turska; Makedonsko udruženje mladih pravnika (MYLA), Makedonija, Centar za monitoring i istraživanje (CEMI), Crna Gora i Fond otvoreno društvo (OSFA), Albanija.
Neposredni cilj ovog projekta je širiti koncept pružanja pravne pomoći građanima na prodručju Zapadnog Balkana i Turske. U okviru ovog projekta, ADI će uraditi analizu prepreka s kojima se suočavaju građani koji pokušavaju da ostvare svoja prava pred sudovima i državnim organima, kao i analizu iskustava sa besplatnom pravnom pomoći kao mehanizmom koji stoji na raspolaganju onim građanima koji se u ostvarivanju svojih prava susreću sa finansijskim preprekama ili diskriminacijom.

Period implementacije projekta: 1/3/2015 – 30/11/2016
Projekat je podržan od strane Evropske komisije.

Projekat “Jačanje uloge sindikata u BiH za borbu protiv diskriminacije radnika” / Project “Strengthening the Role of Trade Unions in BiH in Protecting the Workers from Discrimination”

Bosnian_Latinic_Horizontal_RGB-page-001Asocijacija za demokratske inicijative Sarajevo će u periodu od februara 2015. do februara 2016. godine u okviru projekta “Jačanje uloge sindikata u BiH za borbu protiv diskriminacije radnika” i Programa I – Zagovaranje i podrška efektivnoj provedbi Zakona o zabrani diskriminacije BiH raditi na realizaciji projektnih aktivnosti koje se tiču sprečavanja diskriminacije radnika u BiH i jačanja uloge sindikata u BiH u borbi protiv diskriminacije.

Sredstva za finansiranje navedenog programa osigurala je Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Fond otvoreno društvo BiH u okviru četverogodišnjeg projekta “Jednakost za sve: Koalicija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije”, s ciljem da podrži aktivnu ulogu organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije i implementacije antidiskriminacijskog zakonskog okvira u BiH, programske aktivnosti implementira Mediacentar Sarajevo u saradnji sa Centrom za društvena istraživanja Analitika, Udruženjem Prava za sve i Vaša prava BiH.

Glavni ciljevi projekta su:

1. Utvrditi postojeće kapacitete sindikata (njihovih službi/organa) da se angažuju u borbi protiv diskriminacije.
2. Povećati kapacitete sindikata u BiH, kao najmasovnijeg dijela civilnog društva, za pružanje pomoći žrtvama diskriminacije.
3. Raditi na uspostavi zajedničkih inicijativa na nivou sindikata u BiH i drugih OCD za zagovaranje za adekvatnu primjenu Zakona o zabrani diskriminacije.

Period implementacije projekta: 16/02/2015 – 16/02/2016
Projekat je podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Fonda otvoreno društvo BiH

Projekat “Borba protiv govora mržnje i zločina iz mržnje” / Project “Fighting against Hate Speech and Hate Crime”

CRD slika1U 2015. godini Asocijacija za demokratske inicijative Sarajevo nastavlja već treću godinu sa realizacijom projekta “Borba protiv govora mržnje i zločina iz mržnje”. Svrha projekta je osnažiti kapacitete OCD-a kada je u pitanju praćenje i izvještavanje o slučajevima zločina počinjenih iz mržnje, pojačati pritisak javnosti na lokalne vlasti, i na kraju povećati nivo informisanosti i svijesti javnosti o razumjevanju važnosti efikasnog procesuiranja krivičnih djela i izricanja kazni za zločine počinjene iz mržnje. Aktivnosti projekta u 2015. godini obuhvataju info sesije i javna govorenja, monitoring pravosudnih procesa koji se vode o slučajevima zločina počinjenih iz mržnje i govora mržnje, kao i mapiranje ovih slučajeva.

Period implementacije projekta: 01/02/2015 – 31/12/2015
Projekat se realizira od 2013. godine pod pokroviteljstvom međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava Civil Rights Defenders.

Projekat “Političko osnaživanje žena” / Project “Women Political Empowerment”

US Embassy - LogoAsocijacija za demokratske inicijative Sarajevo, pod pokroviteljstvom U.S. Embassy Sarajevo, Bosnia and Herezgovina započela je realizaciju projekta pod nazivom “Političko osnaživanje žena”. Temeljni cilj programa je doprinos razvoju političkog osnaživanja žena. Specifični ciljevi projekta su: izgradnja političkog vodstva žena unutar glavnih političkih organizacija u Bosni i Hercegovini, izgradnja pozitivnog javnog imidža žena kao političkih lidera u Bosni i Hercegovini, doprinos rodno uravnoteženim procesima kreiranja politike unutar glavnih političkih organizacija u Bosni i Hercegovini, doprinos prioritizaciji pitanja političkih i ljudskih prava žena u cjelokupnom političkom programu u BiH.

Period implementacije projekta: 15/07/2014 – 15/01/2016
Projekat je podržan od strane U.S. Embassy Sarajevo, Bosnia and Herezgovina.

Projekat “Borba protiv govora mržnje i zločin iz mržnje” / Project “Fighting against Hate Speech and Hate Crime”

CRD slika1Asocijacija za demokratske inicijative Sarajevo, pod pokroviteljstvom međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava Civil Rights Defenders, 2013. godine započela je realizaciju projekta pod nazivom “Borba protiv govora mržnje i zločin iz mržnje”. Glavni ciljevi projekta su povećanje kapaciteta OCD-a kada je u pitanju praćenje i izvještavanje o slučajevima zločina počinjenih iz mržnje, pojačati pritisak javnosti na lokalne vlasti, i na kraju povećati svijest javnosti i razumjevanje važnosti pravilnog izricanja kazni za zločine počinjene iz mržnje.

Period implementacije projekta: 1/3/2013 – 31/12/2013
Period implementacije projekta: 1/5/2014 – 31/12/2014
Projekat je podržan od strane Civil Rights Defenders.

Projekat “Trostruko A za građane – pristup informacijama, savjetima i aktivnoj pomoći” / Project “Triple A for Citizens – Access to Information, Advice and Active Help”

1Projekat “Trostruko A za građane – pristup informacijama, savjetima i aktivnoj pomoći” je projekat koji se provodi u okviru partnerskog programa Evropske komisije za organizacije civilnog društva. Partneri u provođenju projekta su: Evropski servis za građansku akciju (ECAS), vodeća organizacija, Belgija; Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva (NZRCD), Hrvatska; Asocijacija za demokratske inicijative (ADI), Bosna i Hercegovina; Program za građanska prava (CRP/K), Kosovo; Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), Srbija; Centar za razvoj civilnog društva (STGM), Turska; Mreža pravnih centara (LCN), Ujedinjeno Kraljevstvo; Nacionalno udruženje kancelarija za savjetovanje građana (NACAB), Rumunija; Nacionalno udruženje za pružanje informacija građanima (NACIS), Irska.
Cilj projekta „Trostruko A“ je potaknuti nevladine organizacije na pružanje informacija, savjeta i aktivne pomoći građanima na području Zapadnog Balkana i Turske. Ovaj projekat također nastoji promicati ulogu civilnog društva u osnaživanju građana i pozivanju vlade na odgovornost. Neposredni cilj ovog projekta je širiti koncept pružanja pravne pomoći građanima na prodručju Zapadnog Balkana i Turske.

Period implementacije projekta: 1/12/2012 – 28/02/2015
Projekat je podržan od strane Evropske komisije.

Projekat “Proces jačanja sudske zaštite ljudskih prava u BiH kroz proces UN Univerzalnog periodičnog pregleda II (JSDP 2)” / Project “Strengthening Judicial Protection of Human Rights in Bosnia and Herzegovina through UN Universal Periodic Review Cycle Process II (JSDP 2)”

DSCN5341U četvrtoj godini postojanja aktivnosti Mreže pravde, ADI u saradnji s Centrom za ljudska prava u Sarajevu će se fokusirati na jačanje aktivnosti MP, koje su se dokazale veoma uspješnim i jedinstvenim Mreži pravde. Te aktivnosti se odnose na aktivnosti Univerzalnog periodičnog pregleda (UPP) i zagovaračke aktivnosti vezane za provedbu konkretnih preporuka koje proizlaze iz Strukturiranog dijaloga EU o reformi sektora pravosuđa i provedbi pojedinih reformskih aktivnosti USAID JSDP-a II, koje se odnose na neovisnost i odgovornost pravosuđa.

Period implementacije projekta: 1/10/2012 – 31/03/2014
Projekat je podržan od strane USAID/ Justice Sector Development Project 2.

Projekat “Equality in Rights Programme – Antidiscrimination phase 3” / Project ”Equality in Rights Programme – Antidiscrimination phase 3″

Asocijacija za demokratske inicijative Sarajevo, pod pokroviteljstvom međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava Civil Rights Defenders, nakon uspješno završene prve i druge faze projekta “Equality in Rights Programme – Antidiscrimination” nastavlja sa realizacijom treće faze projekta “Equality in Rights Programme – Antidiscrimination phase 3”. U okviru treće faze projekta mladi ljudi, studenti, aktivisti aktivni na polju suzbijanja diskriminacije i zaštite ljudskih prava, koji su prošli ranije treninge “Equality in Rights Programme – Antidiscrimination” će biti upoznati sa inovativnim načinom utvrđivanja i dokazivanja diskriminacije – ‘’Testiranje diskriminacije’’.

Period realizacije navedenog projekta je 1/3/2012 – 31/12/2012.
Projekat je podržan od strane Civil Rights Defenders.

Projekat “Proces jačanja sudske zaštite ljudskih prava u BiH kroz proces UN Univerzalnog periodičnog pregleda” / Project ”Strengthening Judicial Protection of Human Rights in Bosnia and Herzegovina through UN Universal Periodic Review Cycle Process”

Opći cilj ovog projekta bio je unaprijediti vladavinu zakona i poboljšati razumijevanje javnosti o pitanjima vezanim za pravosuđe u Bosni i Hercegovini. Specifični ciljevi ovog projekta bili su: povećati sudjelovanje organizacija civilnog društva u razvoju javnih politika sektora pravosuđa i pravnih reformskih inicijativa u Bosni i Hercegovini; povećati potražnju javnosti za vladavinom prava i povjerenje javnosti u pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini; promovirati integraciju BiH u Europsku uniju; poticati bolju zaštitu ljudskih prava kroz pravosuđe u Bosni i Hercegovini; povećati razumijevanje UPP procesa sudionika u sektoru pravosuđa, civilnog društva i javnosti.

Period implementacije projekta: 01/09/2011 – 30/04/2012
Projekat je podržan od strane USAID/ Justice Sector Development Project 2.