Izvještaj ”Diskriminacija u oblasti rada u Bosni i Hercegovini”

slikaCilj ovog izvještaja je da predstavi rezultate empirijskog istraživanja o diskriminaciji na tržištu rada u BiH, te se prvenstveno bavi neposrednim oblicima diskriminacije, iako u nekoliko instanci ukazuje i na posredne oblike diskriminacije koji su proizvod zakona i praksi organa vlasti u BiH.

Ovaj izvještaj Diskriminacija u oblasti rada u Bosni i Hercegovini objavljen je u okviru programa “Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije” kroz Program grantova u okviru kojeg Asocijacija za demokratske inicijative Sarajevo provodi projekat Jačanje uloge sindikata u BiH za borbu protiv diskriminacije radnika. Projekat finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

Izvještaj ”Diskriminacija u oblasti rada u Bosni i Hercegovini” u pdf formatu možete u cjelosti preuzeti ovdje: Diskriminacija u oblasti rada u BiH

Zločin iz mržnje u Bosni i Hercegovini: Brošura za građanke i građane

1Brošura ima za cilj da pomogne građankama i građanima u Bosni i Hercegovini (BiH) da bolje razumiju i lakše prepoznaju, te adekvatno reaguju na zločine počinjene iz mržnje. Također, brošura pruža građankama i građanima informacije kako da prijave zločin iz mržnje, kako i kome da se obrate da bi zaštitili svoja prava.
Brošura je nastala uz finansijsku pomoć Civil Rights Defendersa.

Brošuru u pdf formatu na BHS i engleskom jeziku možete u cjelosti preuzeti ovdje: Zlocini iz mrznje u BiH_BSH_EN

Ljudska prava i pravosuđe u BiH 2013 – 2014.

slikaPo četvrti put predstavnici nekoliko nevladinih organizacija, a ove godine predstavnici Asocijacije za demokratske inicijative, Centra za informativnopravnu pomoć Zvornik (CIPP), Centra za istraživačko novinarstvo (CIN), Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, Udruženja «Pravnik», Udruženja stručnih saradnika i savjetnika u sudovima i tužilaštvima u BiH, i Udruženja za međunarodno pravo – zajednički su radili na monitoringu provedbe preporuka UN Vijeća za ljudska prava u pravosuđu BiH u sektoru pravosuđa u periodu od 2013. do 2014. godine.

Izvještaj o provedbi preporuka u sektoru pravosuđa u BiH iz Univerzalnog periodičnog pregleda Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih nacija (2013 – 2014) u pdf formatu možete u cjelosti preuzeti ovdje: Ljudska prava i pravosuđe u BiH 2013-2014.

Nacionalni izvještaj “Pristup pravdi: Pružanje informacija, savjeta i besplatne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini”

Country Report BiH-page-001Cilj ovog izvještaja je da doprinese postojećoj debati o politikama time što će se u izvještaju analizirati zakonski okvir i postojeće prakse koje se odnose na usluge pružanja informacija i pomoći građanima te da se u istom identifikuje nekoliko ostvarivih preporuka u vezi sa politikama.

Ovo istraživanje, kao i postojeći lokalni i međunarodni izvještaji na istu temu, jasno pokazuju da u BiH ne postoji konzistentan sistem besplatne pravne pomoći koji bi zadovoljio evropske i međunarodne standarde i koji bi, generalno, osigurao pristup sudovima i ostalim mehanizmima zaštite i pomoći. Fragmentiranost sistema besplatne pravne pomoći rezultira time da sistem ne uspijeva zadovoljiti zahtjeve, koji proizilaze kako iz Ustava BiH tako i ECHR, u vezi sa pravom na pošteno suđenje.

Izvještaj u cijelosti u pdf formatu  na engleskom jeziku možete preuzeti ovdje:Country Report BiH – eng-.

Izvještaj u cijelosti u pdf formatu  na bosanskom jeziku možete preuzeti ovdje: Country Report BiH – bos-.

Sažetak izvještaja u pdf formatu na bosanskom jeziku možete preuzeti ovdje: Fin_BHS_sazetak_i_preporuke

Ljudska prava i pravosuđe u Bosni i Hercegovini 2012-2013.

slikaIzvještaj Ljudska prava i pravosuđe u Bosni i Hercegovini predstavlja nastavak već započetnog rada na primjeni UPP mehanizma i istovremeno predstavlja jedinstvenu publikaciju ove vrste. Cilj objavljivanja navedene publikacije jeste uvid u proces provedbe dobivenih preporuka UN Vijeća za ljudska prava, odnosno od strane njenih država članica, a nastalih kroz proces Univerzalnog periodičnog pregleda (UPP).

Izvještaj o provedbi preporuka u sektoru pravosuđa u BiH iz Univerzalnog periodičnog pregleda Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih nacija (2012 – 2013) u pdf formatu možete u cjelosti preuzeti ovdje: Ljudska prava i pravosudje u BiH 2012-2013

Dodatak 3. Alternativnom izvještaju o implementaciji CEDAW konvenciji i ženskim ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini

Dodatak 3Dodatak trećem alternativnom izvještaju je nastao kao rezultat zajedničkih napora grupe aktivistkinja i aktivista iz nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini sa dugogodišnjim iskustvom u direktnom radu sa ženama čija su prava ugrožena ili direktno povrijeđena, kao i aktivnostima zalaganja za usvajanje rodno osjetljivih i odgovornih zakona i javnih politika u oblasti zaštite ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti polova. Sadržaj izvještaja možete preuzeti ovdje: Annex to the Alternative ReportThe 3rd Alternative Report

Predstavljen godišnji izvještaj organizacija civilnog društva o praćenju provedbe AP SRSP u BiH za 2012. godinu

Godi_nji  izvjestaj organizacija civilnog drustva -SRSP1 u BiH (2012)-page-001Dana 05.02.2012. godine, u zgradi Parlamentarne Skupštine u Sarajevu održana je 9. Konferencija ministara pravde u BiH i predsjednika VSTV BiH i PK BD BiH na kojoj su organizacije civilnog društva predstavile svoj nezavisni godišnji izvještaj za 2012. godinu o praćenju provedbe Akcionog plana Strategije za reformu sektora pravde u BiH (AP SRSP u BiH). Sadržaj izvještaja možete preuzeti ovdje: Godišnji izvještaj organizacija civilnog drustva -SRSP1 u BiH (2012)

Ljudska prava u Bosni i Hercegovini 2011

naslovna_izv_11Izvještaj se sastoji od šest dijelova: Ljudska prava u pravnim propisima – dopune u setugrađanskih i političkih prava, koje će biti prezentirane u elektronskoj verziji i čitat će se zajedno sa izvještajem iz 2008. godine, dostupno na www.ljudskaprava.ba;Ekonomska i socijalna pravaLjudska prava u medijimaLjudska prava u svijesti građana i građanki Bosne i Hercegovine Posebne teme, za koje je uredništvo smatralo da su od izuzetnog značaja za posmatranje u 2011., te Lista potpisanih i ratificiranih međunarodnih ugovora koji se odnose na ljudska prava. Sadržaj izvještaja možete preuzeti ovdje: Ljudska_prava_u_BiH_2011humanrightsinbih2011

Izvan četiri zida – Priručnik za novinarke i novinare o profesionalnom i etičkom izvještavanju o LGBT temama

izvancetirizidakoricee1Priručnik za novinarke i novinare o profesionalnom i etičkom izvještavanju o LGBT temama. Sadržaj knjige u pdf formatu možete u cjelosti preuzeti ovdje: Izvan cetiri zida

Ljudska prava: pravno-sistemski okvir

Sasa Gajin - Ljudska prava (E izdanje)-page-001Pravni pojam ljudskih prava ne izvodi se neposredno iz teksta pravnog propisa. Međunarodni dokumenti, kao ni ustavni i zakonski tekstovi, ne sadrže odredbe koje definišu pojam ljudskih prava. Sadržaj knjige u pdf formatu možete u cjelosti preuzeti ovdje: Sasa Gajin – Ljudska prava (E izdanje)