Priručnik „Situaciono testiranje diskriminacije – priručnik za aktiviste/knje“ / The Manual „Situational Testing of Discrimination – Manual for Activists“

Priručnik „Situaciono testiranje diskriminacije – priručnik za aktiviste/knje“ objavljen je u okviru programa “Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije” kroz Program grantova u okviru kojeg Asocijacija za demokratske inicijative provodi projekat “Svojstva i značaj situacionog testiranja u procesu dokazivanja diskriminacije“.
Priručnik za situaciono testiranje diskriminacije je prvi priručnik na BHS jeziku koji je napisan sa namjerom da doprinese detaljnom upoznavanju sa situacionim testiranjem, razumjevanju zašto je korisno ovladati ovom metodom, u kojim slučajevima treba primjenjivati testiranje i kako ga praktično sprovesti.
Ovaj priručnik se sastoji od dva dijela: kratkog teorijskog dijela koji nam približava sam pojam testiranja, objašnjava njegovu svrhu, daje pregled kratke istorije i zakonskog okvira, i praktičnog koji se bavi metodologijom i sprovođenjem samog testiranja, uključujući i najtipičnije primjere i konkretne smjernice kako da uspješno sprovedete testiranje.

Priručnik u PDF formatu na BHS jeziku možete preuzeti ovdje: Prirucnik_Testiranje_diskriminacije

Izvještaj Pristup pravdi: Pružanje informacija, savjeta i besplatne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini 2016 / Report Access to Justice: Provision of information, advice and free legal aid in Bosnia and Herzegovina 2016

Pristup pravdi 2016-page-001Asocijacija za demokratske inicijative je sprovela analizu o vrsti i dostupnosti usluga besplatne pravne pomoći, informacija i savjetovanja u periodu septembar – decembar 2015. Ovo je druga analiza urađena na osnovu nalaza prvog izvještaja Pristup pravdi: Pružanje informacija, savjeta i besplatne pravne pomoći u BiH iz 2013. godine. Novo istraživanje uključilo je analizu postojeće pravne legislative i prakse u BiH i postojećih kapaciteta davaoca usluga besplatne pravne pomoći. Cilj ove analize je da se otkriju i analiziraju prepreke s kojima se suočavaju građani koji pokušavaju da ostvare svoja prava pred sudovima i državnim organima, te da se stekne dublji uvid u iskustva sa besplatnom pravnom pomoći kao mehanizmom koji stoji na raspolaganju onim građanima koji se u ostvarivanju svojih prava susreću sa finansijskim preprekama ili diskriminacijom. Izvještaj je objavljen kao dio projekta “Trostruko A za građane: pristup informacijama, savjetima i aktivnoj pomoći” finansiranog od strane Evropske unije.

Izvještaj u pdf formatu na BHS jeziku možete preuzeti ovdje: Pristup pravdi 2016

Izvještaj ”Diskriminacija u oblasti rada u Bosni i Hercegovini”

slikaCilj ovog izvještaja je da predstavi rezultate empirijskog istraživanja o diskriminaciji na tržištu rada u BiH, te se prvenstveno bavi neposrednim oblicima diskriminacije, iako u nekoliko instanci ukazuje i na posredne oblike diskriminacije koji su proizvod zakona i praksi organa vlasti u BiH.

Ovaj izvještaj Diskriminacija u oblasti rada u Bosni i Hercegovini objavljen je u okviru programa “Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije” kroz Program grantova u okviru kojeg Asocijacija za demokratske inicijative Sarajevo provodi projekat Jačanje uloge sindikata u BiH za borbu protiv diskriminacije radnika. Projekat finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

Izvještaj ”Diskriminacija u oblasti rada u Bosni i Hercegovini” u pdf formatu možete u cjelosti preuzeti ovdje: Diskriminacija u oblasti rada u BiH

Zločin iz mržnje u Bosni i Hercegovini: Brošura za građanke i građane / Hate Crime in Bosnia and Herzegovina: Brochure for Citizens

1Brošura ima za cilj da pomogne građankama i građanima u Bosni i Hercegovini (BiH) da bolje razumiju i lakše prepoznaju, te adekvatno reaguju na zločine počinjene iz mržnje. Također, brošura pruža građankama i građanima informacije kako da prijave zločin iz mržnje, kako i kome da se obrate da bi zaštitili svoja prava.
Brošura je nastala uz finansijsku pomoć Civil Rights Defendersa.

Brošuru u pdf formatu na BHS i engleskom jeziku možete u cjelosti preuzeti ovdje: Zlocini iz mrznje u BiH_BSH_EN

Ljudska prava i pravosuđe u BiH 2013 – 2014. / Human Rights and Judiciary in BiH 2013 – 2014

slikaPo četvrti put predstavnici nekoliko nevladinih organizacija, a ove godine predstavnici Asocijacije za demokratske inicijative, Centra za informativnopravnu pomoć Zvornik (CIPP), Centra za istraživačko novinarstvo (CIN), Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, Udruženja «Pravnik», Udruženja stručnih saradnika i savjetnika u sudovima i tužilaštvima u BiH, i Udruženja za međunarodno pravo – zajednički su radili na monitoringu provedbe preporuka UN Vijeća za ljudska prava u pravosuđu BiH u sektoru pravosuđa u periodu od 2013. do 2014. godine.

Izvještaj o provedbi preporuka u sektoru pravosuđa u BiH iz Univerzalnog periodičnog pregleda Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih nacija (2013 – 2014) u pdf formatu možete u cjelosti preuzeti ovdje: Ljudska prava i pravosuđe u BiH 2013-2014.

Nacionalni izvještaj “Pristup pravdi: Pružanje informacija, savjeta i besplatne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini” / Access to Justice: Provision of Information, Advice and Free Legal Aid in Bosnia and Herzegovina

Country Report BiH-page-001Cilj ovog izvještaja je da doprinese postojećoj debati o politikama time što će se u izvještaju analizirati zakonski okvir i postojeće prakse koje se odnose na usluge pružanja informacija i pomoći građanima te da se u istom identifikuje nekoliko ostvarivih preporuka u vezi sa politikama.

Ovo istraživanje, kao i postojeći lokalni i međunarodni izvještaji na istu temu, jasno pokazuju da u BiH ne postoji konzistentan sistem besplatne pravne pomoći koji bi zadovoljio evropske i međunarodne standarde i koji bi, generalno, osigurao pristup sudovima i ostalim mehanizmima zaštite i pomoći. Fragmentiranost sistema besplatne pravne pomoći rezultira time da sistem ne uspijeva zadovoljiti zahtjeve, koji proizilaze kako iz Ustava BiH tako i ECHR, u vezi sa pravom na pošteno suđenje.

Izvještaj u cijelosti u pdf formatu  na engleskom jeziku možete preuzeti ovdje:Country Report BiH – eng-.

Izvještaj u cijelosti u pdf formatu  na bosanskom jeziku možete preuzeti ovdje: Country Report BiH – bos-.

Sažetak izvještaja u pdf formatu na bosanskom jeziku možete preuzeti ovdje: Fin_BHS_sazetak_i_preporuke

Ljudska prava i pravosuđe u Bosni i Hercegovini 2012-2013. / Human Rights and Justice in Bosnia and Herzegovina 2012-2013

slikaIzvještaj Ljudska prava i pravosuđe u Bosni i Hercegovini predstavlja nastavak već započetnog rada na primjeni UPP mehanizma i istovremeno predstavlja jedinstvenu publikaciju ove vrste. Cilj objavljivanja navedene publikacije jeste uvid u proces provedbe dobivenih preporuka UN Vijeća za ljudska prava, odnosno od strane njenih država članica, a nastalih kroz proces Univerzalnog periodičnog pregleda (UPP).

Izvještaj o provedbi preporuka u sektoru pravosuđa u BiH iz Univerzalnog periodičnog pregleda Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih nacija (2012 – 2013) u PDF formatu možete u cjelosti preuzeti ovdje: Ljudska prava i pravosudje u BiH 2012-2013

Dodatak 3. Alternativnom izvještaju o implementaciji CEDAW konvenciji i ženskim ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini / Appendix to the 3rd Alternative Report on the Implementation of CEDAW and Women’s Human Rights in Bosnia and Herzegovina

Dodatak 3Dodatak trećem alternativnom izvještaju je nastao kao rezultat zajedničkih napora grupe aktivistkinja i aktivista iz nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini sa dugogodišnjim iskustvom u direktnom radu sa ženama čija su prava ugrožena ili direktno povrijeđena, kao i aktivnostima zalaganja za usvajanje rodno osjetljivih i odgovornih zakona i javnih politika u oblasti zaštite ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti polova. Sadržaj izvještaja možete preuzeti ovdje: Annex to the Alternative ReportThe 3rd Alternative Report

Predstavljen godišnji izvještaj organizacija civilnog društva o praćenju provedbe AP SRSP u BiH za 2012. godinu

Godi_nji  izvjestaj organizacija civilnog drustva -SRSP1 u BiH (2012)-page-001Dana 05.02.2012. godine, u zgradi Parlamentarne Skupštine u Sarajevu održana je 9. Konferencija ministara pravde u BiH i predsjednika VSTV BiH i PK BD BiH na kojoj su organizacije civilnog društva predstavile svoj nezavisni godišnji izvještaj za 2012. godinu o praćenju provedbe Akcionog plana Strategije za reformu sektora pravde u BiH (AP SRSP u BiH). Sadržaj izvještaja možete preuzeti ovdje: Godišnji izvještaj organizacija civilnog drustva -SRSP1 u BiH (2012)

Ljudska prava u Bosni i Hercegovini 2011 / Human Rights in Bosnia and Herzegovina 2011

naslovna_izv_11Izvještaj se sastoji od šest dijelova: Ljudska prava u pravnim propisima – dopune u setu građanskih i političkih prava, koje će biti prezentirane u elektronskoj verziji i čitat će se zajedno sa izvještajem iz 2008. godine, dostupno na www.ljudskaprava.ba; Ekonomska i socijalna pravaLjudska prava u medijimaLjudska prava u svijesti građana i građanki Bosne i Hercegovine Posebne teme, za koje je uredništvo smatralo da su od izuzetnog značaja za posmatranje u 2011., te Lista potpisanih i ratificiranih međunarodnih ugovora koji se odnose na ljudska prava. Sadržaj izvještaja možete preuzeti ovdje: Ljudska_prava_u_BiH_2011humanrightsinbih2011