Projekat “Jačanje uloge sindikata u BiH za borbu protiv diskriminacije radnika” / Project “Strengthening the Role of Trade Unions in BiH in Protecting the Workers from Discrimination”

Bosnian_Latinic_Horizontal_RGB-page-001Asocijacija za demokratske inicijative Sarajevo će u periodu od februara 2015. do februara 2016. godine u okviru projekta “Jačanje uloge sindikata u BiH za borbu protiv diskriminacije radnika” i Programa I – Zagovaranje i podrška efektivnoj provedbi Zakona o zabrani diskriminacije BiH raditi na realizaciji projektnih aktivnosti koje se tiču sprečavanja diskriminacije radnika u BiH i jačanja uloge sindikata u BiH u borbi protiv diskriminacije.

Sredstva za finansiranje navedenog programa osigurala je Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Fond otvoreno društvo BiH u okviru četverogodišnjeg projekta “Jednakost za sve: Koalicija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije”, s ciljem da podrži aktivnu ulogu organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije i implementacije antidiskriminacijskog zakonskog okvira u BiH, programske aktivnosti implementira Mediacentar Sarajevo u saradnji sa Centrom za društvena istraživanja Analitika, Udruženjem Prava za sve i Vaša prava BiH.

Glavni ciljevi projekta su:

1. Utvrditi postojeće kapacitete sindikata (njihovih službi/organa) da se angažuju u borbi protiv diskriminacije.
2. Povećati kapacitete sindikata u BiH, kao najmasovnijeg dijela civilnog društva, za pružanje pomoći žrtvama diskriminacije.
3. Raditi na uspostavi zajedničkih inicijativa na nivou sindikata u BiH i drugih OCD za zagovaranje za adekvatnu primjenu Zakona o zabrani diskriminacije.

Period implementacije projekta: 16/02/2015 – 16/02/2016
Projekat je podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Fonda otvoreno društvo BiH

Project “Strengthening the Role of Trade Unions in BiH in Protecting the Workers from Discrimination”

Association for Democratic Initiatives (ADI) Bosnian_Latinic_Horizontal_RGB-page-001Sarajevo will, from February 2015 until February 2016, implement a project titled “Strengthening the Role of Trade Unions in BiH in Protecting the Workers from Discrimination” and Program I – Advocacy and support for effective implementation of the Law on Prohibition of Discrimination in BiH. The ADI will work on the realization of project activities aimed at preventing discrimination of workers in BiH and strengthening the role of trade unions in the fight against discrimination.
The project is financially supported by the United States Agency for International Development (USAID) and Open Society Fund BiH (OSF) within a four-year project “Equality for all: Civil Society Coalition against Discrimination”. The aim of the project is to support active role of civil society in the fight against discrimination and implementation of anti-discrimination law. The program activities will be implemented by Mediacenter Sarajevo in corporation with Analitika – Center for Social Research, Rights for All and Your Rights BiH.

The main aims of the project are:
1. Strengthen existing capacities of trade unions (their offices) to engage in the fight against discrimination;
2. Increase the capacity of trade unions in BiH, as the most massive part of civil society for providing remedy to victims of discrimination;
3. Work on the establishment of common initiatives on the level of trade unions in BiH and other CSOs for advocacy of adequate application of the Law on Prohibition of Discrimination.

The implementation period of the project: February 16, 2015 – February 16, 2016
The project is supported by the United States Agency for International Development (USAID) and Open Society Fund BiH (OSF).

This entry was posted in Projekti. Bookmark the permalink.

Comments are closed.