Izvještaj Pristup pravdi: Pružanje informacija, savjeta i besplatne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini 2016 / Report Access to Justice: Provision of information, advice and free legal aid in Bosnia and Herzegovina 2016

Pristup pravdi 2016-page-001Asocijacija za demokratske inicijative je sprovela analizu o vrsti i dostupnosti usluga besplatne pravne pomoći, informacija i savjetovanja u periodu septembar – decembar 2015. Ovo je druga analiza urađena na osnovu nalaza prvog izvještaja Pristup pravdi: Pružanje informacija, savjeta i besplatne pravne pomoći u BiH iz 2013. godine. Novo istraživanje uključilo je analizu postojeće pravne legislative i prakse u BiH i postojećih kapaciteta davaoca usluga besplatne pravne pomoći. Cilj ove analize je da se otkriju i analiziraju prepreke s kojima se suočavaju građani koji pokušavaju da ostvare svoja prava pred sudovima i državnim organima, te da se stekne dublji uvid u iskustva sa besplatnom pravnom pomoći kao mehanizmom koji stoji na raspolaganju onim građanima koji se u ostvarivanju svojih prava susreću sa finansijskim preprekama ili diskriminacijom. Izvještaj je objavljen kao dio projekta “Trostruko A za građane: pristup informacijama, savjetima i aktivnoj pomoći” finansiranog od strane Evropske unije.

Izvještaj u pdf formatu na BHS jeziku možete preuzeti ovdje: Pristup pravdi 2016

Access to Justice 2016-page-001Association for Democratic Initiatives carried out analysis of the nature and availability of free legal aid, information and consultation in the period September – December 2015. This is a second analysis which was performed based on the findings of the first report Access to Justice: Providing information, advice and free legal assistance in BiH conducted in 2013. New survey included the analysis of existing legislation and legal practices in BiH and the existing capacity of providers of free legal aid. The goal of this analysis is to detect and analyze the obstacles faced by citizens who try to exercise their rights in courts and government bodies, and gain a deeper insight into the experience with free legal aid as a mechanism that is available to those citizens who are faced with financial barriers or discrimination in the exercise of their rights. The report was published as part of the project “Triple A for Citizens: access to information, advice and active help” funded by the European Union.

The report in pdf format in English is available hereAccess to Justice 2016

This entry was posted in Publikacije. Bookmark the permalink.

Comments are closed.