Okrugli stol “Pružanje informacija, savjeta i besplatne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini” / Round Table “Provision of Information, Advice and Free Legal Aid in Bosnia and Herzegovina”

img_375029.09.2016. godine je održan okrugli stol na temu „Pružanje informacija, savjeta i besplatne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini“. Cilj okruglog stola je bio upoznati učesnike/ce sa stanjem u oblasti pristupa pravdi, kroz pružanje informacija, savjeta i besplatne pravne pomoći građanima u Bosni i Hercegovini, te da podstakne bolju saradnju i koordinaciju aktivnosti javnih institucija, civilnog društva i međunarodne zajednice, kako bi se unaprijedilo ostvarivanje i zaštita prava građana u BiH. Također, na okruglom stolu su prezentovani rezultati istraživanja „Pristup pravdi: Pružanje informacija, savjeta i besplatne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini“ koje je sprovela Asocijacija za demokratske inicijative, a u kome su učestvovali Centri/Zavodi za besplatnu pravnu pomoć, jedinice lokalne samouprave, nevladine organizacije i pravne klinike. Pitanje pravnog okvira kojim se regulira besplatna pravna pomoć u BiH, kapaciteti davalaca usluga te postojeće stanje u praksi u pogledu informisanja, savetovanja i pružanja pravne pomoći je bio osnov za diskusiju. Jedan dio događaja bio je posvećen dostupnosti besplatne pravne pomoći u BiH za žrtve zločina iz mržnje. Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici/ce javnih institucija kao i predstavnici/ce civilnog društva i međunarodnih organizacija. Održavanje okruglog stola podržali su Europska komisija i Civil Rights Defenders.

Round Table “Provision of Information, Advice and Free Legal Aid in Bosnia and Herzegovina”

img_3758On September 29, 2016, the round table on the topic of „Provision of Information, Advice and Free Legal Aid in Bosnia and Herzegovina“ was held. The aim of the round table was to inform participants about the situation in the field of access to justice by providing information, advice and free legal aid to citizens of Bosnia and Herzegovina, as well as to encourage better cooperation and coordination of the activities of public institutions, civil society and the international community, in order to improve the exercise and protection of the rights of citizens in BiH. Additionally, the results of the research “Access to Justice: Provision of Information, Advice and Free Legal Aid in Bosnia and Herzegovina” conducted by the Association for Democratic Initiatives were presented, in which Centers/Departments for provision of free legal aid, local governments, NGOs and legal clinics participated. The question of the legal framework regulating free legal aid in BiH, the capacity of service providers and the current situation in practice with regard to information, advice and provision of legal assistance served as a basis for discussion. One part of the event was dedicated to the availability of free legal aid in BiH for victims of hate crime. The round table was attended by representatives of public institutions, as well as representatives of civil society, and international organizations. The round table was supported by the European Commission and the Civil Rights Defenders.

This entry was posted in Novosti. Bookmark the permalink.

Comments are closed.