Projekat “Equality in Rights Programme – Antidiscrimination phase 2” / Project ”Equality in Rights Programme – Antidiscrimination phase 2”

Nakon upoznavanja studenata sa pojmom diskriminacije kroz prvu fazu projekta koji je Asocijacija za demokratske inicijative Sarajevo implementirala u partnerstvu sa Inicijativom mladih za ljudska prava, studenti su iskazali interes za nastavak rada na ovom problemu i upoznavanje studenata u drugim gradovima sa Zakonom o zabrani diskriminacije te činjenicom da se mnogi od svakodnevnih problema sa kojima se susreću, zapravo mogu podvesti pod pojam diskriminacije.

Iz tog razloga, rad na ovim problemima nastavljen je kroz drugu fazu projekta koju Asocijacija za demokratske inicijative takođe implementira u partnerstvu sa Inicijativom mladih za ljudska prava, a pod pokroviteljstvom međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava Civil Rights Defenders.

Ciljna grupa su mladi ljudi, studenti prava, političkih nauka, žurnalistike, ekonomije i sociologije koji dolaze sa univerziteta u Sarajevu, Mostaru, Banja Luci, Brčkom, Bihaću i Tuzli. Oni će biti u mogućnosti da svoje znanje o diskriminaciji primjene kroz veće i usmjerenije zalaganje za bolja rješenja u oblasti diskriminacije osoba sa invaliditetom na obrazovnim ustanovama.

Projekat ima za cilj pomoći studentima da shvate sve mehanizme za zaštitu koje Zakon omogućava, odnosno naučiti ih da pravilno tretiraju studente sa invaliditetom, prepoznaju kada diskriminacija nastane i budu dobro informisani o svojim zakonskim pravima, te o mogućim pravnim radnjama koje mogu poduzeti kako bi spriječili diskriminaciju ovakvih studenata. Studenti će se također animirati da poduzimaju više aktivnosti u javnom zagovaranju, a koje se tiču borbe protiv diskriminacije.

Osnovni cilj treninga jeste upoznati mlade ljude za Zakonom o zabrani diskriminacije, dok će glavni segmenti treninga biti:

1) Krivična djela počinjena iz mržnje
2) Praksa u sankcioniranju diskriminacije i kršenja ljudskih prava u BiH
3) Debata o diskriminaciji u lokalnoj zajednici
4) Domaća rješenja i pitanje harmonizacije zakona u oblasti diskriminacije
5) Razvijanje vještina mladih u zagovaranju – javne politike
6) Razvijanje vještina mladih u zagovaranju – odnosi sa javnosću i promocija zaštite ljudskih prava.

Sve treninge će voditi istaknuti stručnjaci iz pravne oblasti djelovanja protiv diskriminacije (OSCE, Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine) kao i stručnjaci za pitanja istraživanja, zagovaranja i javnog djelovanja u polju ljudskih prava.

Project ”Equality in Rights Programme – Antidiscrimination phase 2”

After introducing the issue of discrimination to students throughout the first phase which Association for Democratic Initiatives Sarajevo did in partnership with “Youth Initiative for Human Rights”, the students expressed their interest for continuing to work on this issue.  They also expressed their will to introduce Anti-discrimination law to other students in other cities, and the fact that many problems we face today are actually problems can be classified as discrimination.
For this reason, Association for Democratic Initiatives in partnership with “Youth Initiatives for Human Rights” continued its work within the second phase of the Project, supported by the international organization for protection of human rights – Civil Rights Defenders.

Project focus groups are young people, mostly law students,  political science students, journalists, economists and sociologists attending universities in Sarajevo, Mostar, Banja Luka, Brčko, Bihać and Tuzla. They will be able to apply their knowledge about discrimination through considerable and more devoted solutions when it comes to discrimination against persons with disabilities in educational institutions.

The aim of the project is to help students understand mechanisms of protection that is provided by law, and to teach them to equally treat students with disabilities, how to recognize discrimination, and to be informed about their rights. Additionally, the aim of the project is to teach student about possible legal actions that can be used to prevent discrimination against students with disabilities. Students will also be animated to undertake more activities in advocacy and in fight against discrimination.

The primary goal of the training is to introduce young people to the Anti-discrimination law, while the main parts of the training will be:

1) Hate crimes
2) Practice in sanctioning discrimination and violation of human rights in Bosnia and Herzegovina
3) Debate about discrimination in local communities
4) Domestic solutions and the issue of harmonization of laws in the field of discrimination
5) Developing the skills of young people in advocacy – public policy
6) Developing the skills of young people in advocacy – public relations and promotion of human rights.

All training sessions will be led by prominent experts in the field of legal action against discrimination (the OSCE, The Institution of Human Rights Ombudsman/Ombudsmen of BiH) as well as specialists in research, advocacy and public action in the field of human rights.

This entry was posted in Projekti. Bookmark the permalink.

Comments are closed.