O nama

Logo ADI1Asocijacija za demokratske inicijative je nevladina organizacija sa sjedištem u Sarajevu (Zmaja od Bosne 8). Osnovni zadatak ADI-ja je unapređenje vladavine prava, promocija zaštite ljudskih prava, EU integracija u Bosni i Hercegovini kroz jačanje praksi participativne demokratije i iniciranje parterstava između civilnog društva, državnih institucija i privatnog sektora. ADI ostvaruje svoje ciljeve kroz pripremu analiza javnih politika, implementaciju projekata i kampanja javnog zagovaranja, i održavanje edukacionih treninga. Jedan od posebnih ciljeva ADI-ja je podrška organizacijama civilnog društva u izgradnji njihovih institucionalnih kapaciteta i promocije njihove uloge u društvu. ADI je implementirao veliki broj projekata u navedenim oblastima, o kojima možete više saznati u iznorniku Projekti, a djelovao je i kao Sekretarijat Balkanske mreže za ljudska prava (Balkan Human Rights Network) koja je okupljala 44 nevladine organizacije s Balkana, te je inicirao kreiranje Mreže pravde u BiH koja danas okuplja 64 nevladine organizacija iz BiH koje djeluju u sektoru pravde, te je dvije godine koordinirao rad ove Mreže. ADI je i jedna od 5 nevladinih organizacija koja je potpisala Memorandum o uspostavljanju mehanizama za praćenje i ocjenu provođenja Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini sa Ministarstvom pravde u BiH, kao predstavnika sektora pravosuđa BiH, a na osnovu kojeg prati provedbu mjera i aktivnosti unutar stuba 1 – pravosuđe – pomenute Strategije.

—————————————————————————————–

Sekretarijat BHRN uspostavljen je u Sarajevu u januaru 2001. godine sa mandatom da uspostavi regionalnu suradnju među članicama, obezbijedi protok informacija i ideja među članicama i ostalim NVO u regiji, pomaže pri izradi i sprovođenju zajedničkih projekata  članica, te  radi na razvoju njihovih kapaciteta. U periodu 2003 – 2008.  godine  Asocijacija za demokratske inicijative Sarajevo (ADI Sarajevo) je preuzela vođenje Sekretarijata BHRN. U okviru programa BHRN ADI Sarajevo je radio na implementaciji, monitoringu i facilitaciji više od 35 regionalnih projakata. Glavni zadatak ADI Sarajevo je bio da kroz izgradnju kapaciteta individualnih članica doprinese uspostavi održivih projekata i snažnog civilnog društva u regiji. Najvažniji zadatak BHRN Sekretarijata je bio da radi na izradi strateških dokumenata  i pripremi godišnjih akcionih planova BHRN-a, te njihovoj  prezentaciji donatorima. Ovaj zahtjevan posao rađen je uz pomoć Upravnog odbora BHRN-a koji je odlučivao o prioritetima za BHRN projekte, a Sekretarijat je radio na izradi projektnih prijedloga, te po dobitku sredstava na  regrantiranju BHRN članica, fasilitaciji sprovedbe projektnih aktivnosti, evaluaciji i izvještavanju o sprovedenim aktivnostima i utrošenim sredstvima prema donatorima. Drugi dio aktivnosti Sekretarijata je bio usmjeren ka promociji vrijednosti i rezultata BHRN-a donatorskoj zajednici, međunarodnim institucijama, mrežama i NVO-ima u  regionu i šire. U procesu pripreme projektnih prijedloga članica BHRN, prema drugim donatorima osim NAB SEE programa,  Sekretarijat je radio na izgradnji kapaciteta članica dajući im treninge u oblasti projektnog menadžmenta, strateškog planiranja, monitoring i evaluacije i javnog zagovaranja. U periodu od šest godina, Sekretarijat BHRN kojim je upravljao, ADI Sarajevo je izrastao u  centar izvrsnosti kako u Bosni i Hercegovini tako i u regiji. Ukupan broj implementiranih projekata u okviru BHRN programa u periodu od 8 godina je 75 od čega je BHRN Sekretarijat radio na fasilitaciji 45 projekata.

—————————————————————————————–

U februaru 2014. godine Asocijacija za demokratske inicijative dobila je ECOSOC status zahvaljujući dugogodišnjem izvještavanju u oblasti pristupa pravdi u Bosni i Hercegovini.
Posebni konsultativni status se dodjeljuje nevladinim organizacijama koje su se specijalizovale u posebnim programima i aktivnostima koje spadaju u domen djelovanja ECOSOC-a.

Organizacije sa ovim statusom imaju priliku da prisustvuju svim sastancima Vijeća i njegovih radnih tijela, kao i da ponude predloge i mišljenja o temama iz oblasti u okviru koje su specijalizovale.
ECOSOC je zajedno s Općom skupštinom odgovoran za zadatke navedene u poglavlju IX UN-ove Povelje. U skladu s članom 63, to Vijeće djeluje u ekonomskom, socijalnom, zdravstvenom,  obrazovnom, kulturnom i u srodnim područjima. Može se reći da je ECOSOC koordinatorsko tijelo za ekonomska i socijalna pitanja.

—————————————————————————————–

U okviru izgradnje kapaciteta NVO u BiH Asocijacija za demokratske inicijative Sarajevo pokrenula je servis za NVO u BiH u oblasti savjetovanja i aktivne pomoći u izradi projektnih budžeta, evidentiranju i praćenju troškova projektnih aktivnosti, te izradi finansijskih izvještaja.

Naš tim stručnjaka koji već 12 godina radi u oblasti finansijskog izvještavanja može Vam dati savjet ili pomoć na teme koje se tiču aktuelnog finansijskog, računovodstvenog, poreznog, pravnog i normativnog okvira za udruženja i fondacije u BiH, te obaveza koje iz njega proističu, a tiču se finansijskog izvještavanja, poreza i doprinosa i radnih odnosa. Ukoliko imate pitanje vezano za navedene oblasti ili želite da Vam pružimo pomoć ili trebate savjet i pomoć u oblasti finansijskog izvještavanja možete se obratiti na snjezana@adi.org.ba i ada.hamidovic@adi.org.ba.

—————————————————————————————–

Association for Democratic Initiatives (ADI) is a non-governmental organization based in Sarajevo (Zmaja od Bosne 8). Main fields of working of ADI are improvement of the rule of law, protection of human rights, and EU integrations in Bosnia and Herzegovina by fostering participatory and direct democracy practices and instigating partnerships between the civil society, governmental institutions and the private sector. ADI realizes its objectives through proposing policy solutions, implementing projects and advocacy campaigns, and organizing educational trainings. Particularly, ADI’s efforts are directed towards building institutional capacities of civil society organizations and promotion of their role in the society. ADI has worked on diverse national and regional projects on issues in area of development of political and economic institutions, instigating participatory democracy mechanisms, strengthening the civil sector, and protection of human rights in Bosnia and Herzegovina. Since its creation until 2008, ADI has served as the Secretariat for the Balkan Human Rights Network (BHRN), coordinating activities and projects with 44 human rights organizations in the Balkans region. During this period ADI implemented great number of projects in cooperation with national and regional partners/NGOs. Some of ADI’s past project include, successful regional schools “Human Rights and Business” and “Regional Summer School on Human Rights” held in Malta. In last three years, ADI implemented several projects focusing on the reform of the justice sector and development of public participation practices in this sector: “Strengthening the Role of the Professional Associations in the Justice Sector in BiH” and “Creating the Preconditions for the Cooperation between Non-governmental organizations and the Ministry of Justice of BiH”. Within this last mentioned project, ADI developed, in cooperation with the Ministry of Justice in B&H internal public consultation procedures for the Ministry as well as the stakeholder database for public consultations. ADI also initiated creation of Justice Network in Bosnia and Herzegovina – a network consisting of 64 non-governmental organizations active in the justice sector – and implemented several policy research and advocacy projects through the Network, acting for two years as Network coordinator as well. In addition, ADI held numerous trainings for civil society organizations (CSOs) focusing on developing their knowledge and skills in writing project proposals; trainings on organizing advocacy campaigns and public consultations; preparing applications for EU funds, World Bank, and other international and national donor organizations; financial management; strategic planning; monitoring work of public institutions; building communication strategies. Similar trainings were organized for municipalities and small businesses throughout the country. As part of its projects’ activities, ADI prepared and published great number of guidebooks, research and public policy papers.

ADI is one of five non-governmental organizations that signed the Memorandum on the establishment of mechanisms for monitoring and evaluation of the implementation of the Justice Sector Reform Strategy in Bosnia and Herzegovina with the Ministry of Justice in BiH, as representative of the justice sector of BiH, on which monitors the implementation of measures and activities within pillar 1 – the judiciary – of the Strategy.

Secretariat for the Balkan Human Rights Network (BHRN) was established in Sarajevo, January 2001, with a mandate to establish a regional cooperation among members, ensuring the flow of information and ideas among members and other NGOs in the region, assists in the preparation and implementation of joint projects, and for the development of member organization’s capacities. In the period from 2003 – 2008, the Association for Democratic Initiatives Sarajevo (ADI) took over the management of the Secretariat of the BHRN. Within the BHRN, the ADI worked on implementation, monitoring and facilitation of more than 35 regional projects. The main task of the ADI was that, by building the capacity of individual member organizations, to contribute to the establishment of sustainable projects and a strong civil society in the region. The most important task the BHRN Secretariat was working on was the development of strategic documents and the preparation of annual action plans, and their presentation to donors. This demanding work was carried out with the assistance of the Board of the BHRN which was deciding on priorities of the BHRN projects. The Secretariat was working on the preparation of project proposals, funding to regrant the BHRN members, facilitation of implementation of project activities, evaluation and reporting on activities implemented and expended funds to donors. The second part of the activities of the Secretariat was aimed at promoting the values and results of the BHRN to the donor community, international institutions, networks and NGOs in the region and beyond. In the process of preparing the BHRN members’ project proposals, for other donors except NAB SEE program, the Secretariat has worked to build the capacity of member organizations by giving them training in project management, strategic planning, monitoring, evaluation and advocacy. Within six years, the Secretariat, during the period when the ADI was leading the BHRN, has grown into a center of excellence in both Bosnia and Herzegovina and in the region. The total number of projects implemented in the framework of the BHRN program in a period of eight years was 75, of which the BHRN worked on 45 facilitation projects.

In February 2014, the Association for Democratic Initiatives (ADI) received the ECOSOC status thanks to many years of reporting in the field of access to justice in Bosnia and Herzegovina.
Special consultative status is granted to NGOs that specialize in specific programs and activities that fall within the scope of action of the ECOSOC.

Organizations with this status have the opportunity to attend all meetings of the Council and its working bodies, as well as to offer suggestions and opinions on the topics in the field in which they specialize.
The ECOSOC, together with the General Assembly, is responsible for the tasks specified in Chapter IX of the UN Charter. In accordance with Article 63, the Council shall act in the economic, social, health, educational, cultural and in other related fields. It can be said that the ECOSOC is a coordinating body for economic and social issues.

—————————————————————————————–

Асоцијација за демократске иницијативе (АДИ) је невладина организација која ради на владавини права, промоцији заштите људских права, ЕУ интеграција у Босни и Херцеговини кроз јачање пракси партиципативне демократије и иницирање партерстава између цивилног друштва, државних институција и приватног сектора. АДИ остварује своје циљеве кроз припрему анализа јавних политика, имплементацију пројеката и кампања јавног заговарања, и одржавање едукационих тренинга. Један од посебних циљева АДИ-ја је подршка организацијама цивилног друштва у изградњи њихових институционалних капацитета и промоције њихове улоге у друштву. АДИ је имплементирао велики број пројеката у наведеним областима, о којима можете више сазнати у изнорнику Пројекти, а дјеловао је и као Секретаријат Балканске мреже за људска права (Balkan Human Rights Network) која је окупљала 44 невладине организације с Балкана, те је иницирао креирање Мреже правде у БиХ која данас окупља 64 невладине организација из БиХ које дјелују у сектору правде, те и двије године координирао рад ове Мреже. АДИ је и једна од 5 невладиних организација која је потписала Меморандум о успостављању механизама за праћење и оцјену провођења Стратегије за реформу сектора правде у Босни и Херцеговини са Министарством правде у БиХ, као представника сектора правосуђа БиХ, а на основу којег прати проведбу мјера и активности унутар стуба 1 – правосуђе – поменуте Стратегије.

Comments are closed.