Predstavljanje Smjernica za postupanje bezbjednosnih institucija u skladu sa obezbjeđenjem zaštite prava na slobodu mišljenja i izražavanja, prava na slobodu mirnog okupljanja i prava na slobodu kretanja

30 Juna, 2023 / Komentari isključeni za Predstavljanje Smjernica za postupanje bezbjednosnih institucija u skladu sa obezbjeđenjem zaštite prava na slobodu mišljenja i izražavanja, prava na slobodu mirnog okupljanja i prava na slobodu kretanja

Naše publikacije Publikacije Vijesti

Set od pet smјernica razvijen je u sklopu projekta Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini (CAHR projekat) koji Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Pravni fakultet u Lukavici u saradnji sa Asocijacijom za demokratske inicijative iz Sarajeva, a uz finansijsku podršku Evropske komisije, realizuje u periodu od januara 2021. godine. U cilju unapređenja politike zaštite ljudskih prava na slobodu mišljenja i izražavanja, ljudskih prava na slobodu mirnog okupljanja i ljudskih prava na slobodu kretanja u Bosni i Hercegovini, u okviru navedenog projekta izvršena su obimna kvantitativna i kvalitativna istraživanja domaćeg pravnog okvira i prakse postupanja bezbjednosnih institucija, a prije svega policije i sudova. Identifikovani su i mapirani određeni nedostaci i nedorečenosti domaće regulative, kao i nedostaci internih procedura i uputstava za postupanje ovih institucija, što je u prethodnom periodu rezultiralo znatnim brojem institucionalnog kršenja tri navedena ljudska prava.  S tim u vezi, ekspertska radna grupa, koja je oformljena u okviru CAHR projekta, je u cilju unapređenja stanja na ovom polju, te povećanja nivoa zaštite datih ljudskih prava izradila set smjernica za postupanje bezbjednosnih instucija koji obuhvata: 1) Smjernice za upotrebu sile prema učiniocima prekršaja iz oblasti javnog reda i mira; 2) Smjernice za primjenu policijskih ovlašćenja na javnim okupljanjima; 3) Smjernice za postupanje policije prilikom činjenične identifikacije prekršaja; 4) Smjernice za primjenu Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda od strane policije i sudova (u odnosu na članove 11 i 12 Konvencije i član 2 protokola br. 4) i 5) Smjernice za otkrivanje i dokazivanje tzv. lažnih vijesti.

Smjernice za postupanje policije prilikom činjenične identifikacije prekršaja

Smjernice za primjenu Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda od strane policije i sudova (u odnosu na članove 11 i 12 Konvencije i član 2 Protokola br. 4)

Smjernice za primjenu policijskih ovlašćenja na javnim okupljanjima

Smjernice za upotrebu sile prema učiniocima prekršaja iz oblasti javnog reda i mira