Projekat “Građanska misija obrazovanja” / “Restoring Civic Mission of Education – Window of Opportunity for Change” Project

Asocijacija za demokratske inicijative (ADI), u saradnji sa Helsinškim odborom za ljudska prava u Republici Srpskoj, provodi projekat pod nazivom “Građanska misija obrazovanja“. Glavni cilj projekta je smanjenje utjecaja nedostatka sistemskog pomirenja u mjestima ratnih sukoba kroz jačanje građanske misije obrazovanja u BiH. Ciljevi projekta su: povećanje kapaciteta, sposobnosti i vještina nastavnika/ca i studenata/ica da postanu akteri za mir i pomirenje, da razmišljaju i djeluju otvoreno i kritički, te da potiču i osnažuju obrazovne institucije za provedbu mira i pomirenja u školskim službenim nastavnim planovima.
Ciljne grupe projekta su studenti/ce, nastavnici/ce, profesori/profesorice i obrazovne institucije u Bosni i Hercegovini. Glavne aktivnosti projekta su: sastanci sa ciljnim grupama i korisnicima u Podrinju, Posavini, Srednjoj Bosni, Krajini i Hercegovini, konsultacijski sastanci, tri studijske posjete Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori, pet trodnevnih treninga za nastavnike/ce, dvije putujuće škole za mir, zagovaranje, kao i promocija i informisanje o projektu i projektnim aktivnostima.

Period implementacije projekta: 22/05/2017 – 21/05/2020
Projekat je podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u sklopu Programa za suzbijanje sukoba i pomirenje (Global Reconciliation Fund).

“Restoring Civic Mission of Education – Window of Opportunity for Change” Project

Association for Democratic Initiatives, in cooperation with the Helsinki Committee for Human Rights in Republika Srpska, is implementing a project titled: “Restoring Civic Mission of Education – Window of Opportunity for Change”. The main aim of the project is to decrease the impact of the lack of systematic post-conflict peace and reconciliation work among the conflict sites through reinforcing the civic mission of education in BiH. This aim will be achieved by enhancing the capacities, abilities and skills of teachers and students for becoming social agents for peace and reconciliation, capable to think and act openly and critically and by encouraging and empowering the countries’ educational institutions to implement peace and reconciliation contents in the school official curricula.
The target groups of the project are students, teachers, and educational institutions in Bosnia and Herzegovina. Main activities of the project are: meetings with stakeholders, target groups and beneficiaries in Podrinje, Posavina, Central Bosnia, Krajina and Herzegovina, consultation meetings, three study visits to Serbia, Croatia and Montenegro, 5 three-day training sessions for teachers, 2 travelling schools for peace, advocacy as well as promotion and outreach activities.
Implementation period of the project: May 22, 2017 – May 21, 2020

Project funds are provided by the US Agency for International Development (USAID) within the Conflict Mitigation and Reconciliation Programs and Activities (Global Reconciliation Fund).

This entry was posted in Projekti. Bookmark the permalink.

Comments are closed.