O nama

22 Maja, 2006 / Comments (0)

O nama

Asocijacija za demokratske inicijative je nevladina organizacija sa sjedištem u Sarajevu (Zmaja od Bosne 8). Osnovni zadatak ADI-ja je unapređenje vladavine prava, promocija zaštite ljudskih prava, EU integracija u Bosni i Hercegovini kroz jačanje praksi participativne demokratije i iniciranje partnerstava između civilnog društva, državnih institucija i privatnog sektora. ADI ostvaruje svoje ciljeve kroz pripremu analiza javnih politika, implementaciju projekata i kampanja javnog zagovaranja, i održavanje edukativnih treninga. Jedan od posebnih ciljeva ADI-ja je podrška organizacijama civilnog društva u izgradnji njihovih institucionalnih kapaciteta i promocije njihove uloge u društvu. ADI je implementirao veliki broj projekata u navedenim oblastima, o kojima možete više saznati u izborniku Projekti, a djelovao je i kao Sekretarijat Balkanske mreže za ljudska prava (Balkan Human Rights Network) koja je okupljala 44 nevladine organizacije s Balkana, te je inicirao kreiranje Mreže pravde u BiH koja danas okuplja 64 nevladine organizacija iz BiH koje djeluju u sektoru pravde, te je dvije godine koordinirao rad ove Mreže. ADI je i jedna od 5 nevladinih organizacija koja je potpisala Memorandum o uspostavljanju mehanizama za praćenje i ocjenu provođenja Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini sa Ministarstvom pravde u BiH, kao predstavnika sektora pravosuđa BiH, a na osnovu kojeg prati provedbu mjera i aktivnosti unutar stuba 1 – pravosuđe – pomenute Strategije.

—————————————————————————————–

Sekretarijat BHRN uspostavljen je u Sarajevu u januaru 2001. godine sa mandatom da uspostavi regionalnu suradnju među članicama, obezbijedi protok informacija i ideja među članicama i ostalim NVO u regiji, pomaže pri izradi i sprovođenju zajedničkih projekata  članica, te  radi na razvoju njihovih kapaciteta. U periodu 2003 – 2008.  godine  Asocijacija za demokratske inicijative Sarajevo (ADI Sarajevo) je preuzela vođenje Sekretarijata BHRN. U okviru programa BHRN ADI Sarajevo je radio na implementaciji, monitoringu i facilitaciji više od 35 regionalnih projekata. Glavni zadatak ADI Sarajevo je bio da kroz izgradnju kapaciteta individualnih članica doprinese uspostavi održivih projekata i snažnog civilnog društva u regiji. Najvažniji zadatak BHRN Sekretarijata je bio da radi na izradi strateških dokumenata  i pripremi godišnjih akcionih planova BHRN-a, te njihovoj  prezentaciji donatorima. Ovaj zahtjevan posao rađen je uz pomoć Upravnog odbora BHRN-a koji je odlučivao o prioritetima za BHRN projekte, a Sekretarijat je radio na izradi projektnih prijedloga, te po dobitku sredstava na  regrantiranju BHRN članica, fasilitaciji sprovedbe projektnih aktivnosti, evaluaciji i izvještavanju o sprovedenim aktivnostima i utrošenim sredstvima prema donatorima. Drugi dio aktivnosti Sekretarijata je bio usmjeren ka promociji vrijednosti i rezultata BHRN-a donatorskoj zajednici, međunarodnim institucijama, mrežama i NVO-ima u  regionu i šire. U procesu pripreme projektnih prijedloga članica BHRN, prema drugim donatorima osim NAB SEE programa,  Sekretarijat je radio na izgradnji kapaciteta članica dajući im treninge u oblasti projektnog menadžmenta, strateškog planiranja, monitoring i evaluacije i javnog zagovaranja. U periodu od šest godina, Sekretarijat BHRN kojim je upravljao, ADI Sarajevo je izrastao u  centar izvrsnosti kako u Bosni i Hercegovini tako i u regiji. Ukupan broj implementiranih projekata u okviru BHRN programa u periodu od 8 godina je 75 od čega je BHRN Sekretarijat radio na fasilitaciji 45 projekata.

—————————————————————————————–

U februaru 2014. godine Asocijacija za demokratske inicijative dobila je ECOSOC status zahvaljujući dugogodišnjem izvještavanju u oblasti pristupa pravdi u Bosni i Hercegovini.

Posebni konsultativni status se dodjeljuje nevladinim organizacijama koje su se specijalizovale u posebnim programima i aktivnostima koje spadaju u domen djelovanja ECOSOC-a.

Organizacije sa ovim statusom imaju priliku da prisustvuju svim sastancima Vijeća i njegovih radnih tijela, kao i da ponude prijedloge i mišljenja o temama iz oblasti u okviru koje su specijalizovale.

ECOSOC je zajedno s Općom skupštinom odgovoran za zadatke navedene u poglavlju IX UN-ove Povelje. U skladu s članom 63, to Vijeće djeluje u ekonomskom, socijalnom, zdravstvenom,  obrazovnom, kulturnom i u srodnim područjima. Može se reći da je ECOSOC koordinatorsko tijelo za ekonomska i socijalna pitanja.

—————————————————————————————–

U okviru izgradnje kapaciteta NVO u BiH Asocijacija za demokratske inicijative Sarajevo pokrenula je servis za NVO u BiH u oblasti savjetovanja i aktivne pomoći u izradi projektnih budžeta, evidentiranju i praćenju troškova projektnih aktivnosti, te izradi finansijskih izvještaja.

Naš tim stručnjaka koji već 12 godina radi u oblasti finansijskog izvještavanja može Vam dati savjet ili pomoć na teme koje se tiču aktuelnog finansijskog, računovodstvenog, poreznog, pravnog i normativnog okvira za udruženja i fondacije u BiH, te obaveza koje iz njega proističu, a tiču se finansijskog izvještavanja, poreza i doprinosa i radnih odnosa. Ukoliko imate pitanje vezano za navedene oblasti ili želite da Vam pružimo pomoć ili trebate savjet i pomoć u oblasti finansijskog izvještavanja možete se obratiti na snjezana@adi.org.ba.