Projekat Balkanska mreža za ljudska prava (BHRN – Balkan Human Rights Network)

30 Aprila, 2007 / Komentari isključeni za Projekat Balkanska mreža za ljudska prava (BHRN – Balkan Human Rights Network)

Projekti Vijesti

Balkanska mreža za ljudska prava (BHRN) je inicirana i uspostavljena  od strane 17 nevladinih organizacija 1998. godine u Kopenhagenu sa ciljem da promovira dijalog i suradnju u oblasti zaštite ljudskih prava na Balkanu između nevladinog sektora, vlasti, medija, profesionalnih grupa i javnosti.

Organizacije,  osnivači  mreže bile su organizacije iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Makedonije, Crne Gore, Kosova i Bugarske  čija je  misija  bila da  ujedinjujući svoje snage i napore rade na promociji vladavine prava u regiji te usklađivanju nacionalne legislative sa međunarodnim standardima u oblasti zaštite ljudskih prava.

U periodu do 2008. godine mreža je izrasla u najjaču i najbrojniju mrežu (44 članice) koja je djelovala u oblasti edukacije, promocije i zaštite ljudskih prava, kako po broju implementiranih zajedničkih projekata tako i po broju publikacija, analiza i javnih prezentacija.

Sekretarijat BHRH uspostavljen je u Sarajevu u januaru 2001. godine sa mandatom da uspostavi regionalnu suradnju među članicama, obezbijedi protok informacija i ideja među članicama i ostalim NVO u regiji, pomaže pri izradi i sprovođenju zajedničkih projekata  članica, te  radi na razvoju njihovih kapaciteta.

U periodu 2003 – 2008.  godine  Asocijacija za demokratske inicijative Sarajevo (ADI Sarajevo) je preuzela vođenje Sekretarijata BHRN. U okviru programa BHRN ADI Sarajevo je radio na implementaciji, monitoringu i facilitaciji više od 35 regionalnih projekata. Glavni zadatak ADI Sarajevo je bio da kroz izgradnju kapaciteta individualnih članica doprinese uspostavi održivih projekata i snažnog civilnog društva u regiji.

Najvažniji zadatak BHRN Sekretarijata je bio da radi na izradi strateških dokumenata  i pripremi godišnjih akcionih planova BHRN-a, te njihovoj  prezentaciji donatorima. Ovaj zahtjevan posao rađen je uz pomoć Upravnog odbora BHRN-a koji je odlučivao o prioritetima za BHRN projekte, a Sekretarijat je radio na izradi projektnih prijedloga, te po dobitku sredstava na  regrantiranju BHRN članica, facilitaciji sprovedbe projektnih aktivnosti, evaluaciji i izvještavanju o sprovedenim aktivnostima i utrošenim sredstvima prema donatorima. Drugi dio aktivnosti Sekretarijata je bio usmjeren ka promociji vrijednosti i rezultata BHRN-a donatorskoj zajednici, međunarodnim institucijama, mrežama i NVO-ima u  regionu i šire.

U procesu pripreme projektnih prijedloga članica BHRN, prema drugim donatorima osim NAB SEE programa,  Sekretarijat je radio na izgradnji kapaciteta članica dajući im treninge u oblasti projektnog menadžmenta, strateškog planiranja, monitoring i evaluacije i javnog zagovaranja.

U periodu od šest godina, Sekretarijat BHRN kojim je upravljao, ADI Sarajevo je izrastao u  centar izvrsnosti kako u Bosni i Hercegovini tako i u regiji. Ukupan broj implementiranih projekata u okviru BHRN programa u periodu od 8 godina je 75 od čega je BHRN radio na facilitaciji 45 projekata. Najvažniji od njih su:

Pokrovitelj ovog projekta je bilo Dansko Ministarstvo inostranih poslova, u okviru programa FRESTA koji je 2006. godine promijenio ime u NAB –SEE program.

Ukupan iznos donatorskih sredstava koji je regionalni program NAB-SEE dodijelio projektima  BHRN u periodu od  osam godina iznosi 2.306.000 EURA.

“Regional Human Rights Report” 2006, 2007, 2008 – Regionalni izvještaj o ljudskim pravima 2006, 2007, 2008

Cilj  ovog projekta je da razvije i osnaži mehanizme za monitoring stanja ljudskih prava u regionu. Također, ova publikacija sadrži detaljnu analizu i prikaz stanja ljudskih prava, vodeće trendove u kršenju istih, listu prepreka koje proističu iz domaće legislative, a vezane su za kršenja osnovnih ljudskih prava u regionu. U izradi izvještaja svake godine učestvuje 10 članica BHRN koje rade svoje nacionalne izvještaje  o stanju ljudskih prava koji se potom ugrađuju u regionalni izvještaj. Najvažniji dio izvještaja su preporuke koje se tiču usklađivanja domaće legislative sa međunarodnim standardima u oblasti zaštite ljudskih prava te njihove dosljedne sprovedbe. Izvještaj, osim što služi kao periodični pregled stanja ljudskih prava u region, je i svojevrstan vodič institucijama vlasti u oblasti izmjene i dopune postojećih pravnih akata te odličan izvor informacija kako za akademsku zajednicu tako i za NVO sektor. BHRN Sekretarijat je radio kao koordinator ovog projekta.

BHRN Yearbook “2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 – BHRN godišnjak 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Ovaj svojevrstan godišnjak predstavlja krajnji rezultat rada grupe članica BHRN koje posjeduju ekspertizu u oblasti monitoringa, edukacije i zaštite ljudskih prava. Svaki godišnjak rađen je na temu koja je izabrana kao prioritet u okviru mreže za određenu godinu a tiče se narušavanja/nepoštivanja jednog ljudskog prava. Članci koji su sadržani u godišnjaku predstavljaju rezultate analize jednog ili grupe autora koji analizirajući domaću legislativu daju preporuke za prevazilaženje istih vlastima, predstavnicima međunarodne zajednice i civilnog društva u regionu. BHRN Sekretarijat  je radio kao koordinator ovog projekta.

“Web portal of the BHRN” – web portal BHRN 2001- 2008

Web portal BHRN je informativna aktivnost u okviru koje je Sekretarijat BHRN izradio i održavao stranicu BHRN-a koja je bila okosnica za razmjenu informacija i znanja kako među BHRN članicama tako i sa ostalim partnerskim organizacijama i NVO iz regiona. Mjesečni bilten BHRN je bio druga informativna aktivnost  Sekretarijata i štampan je u 67 brojeva. Sadržaj biltena je reflektirao najvažnije informacije iz regiona a koje su se ticale zaštite ljudskih prava, aktivnosti članica i partnerskih organizacija te promocije BHRN projekata i događaja.

“Human Rights and Business” – Ljudska prava i biznis

Projekat je rađen uz pomoć Danskog centra za ljudska prava. U okviru ovog projekta izrađena je metodologija -“Quick check” za procjenu rada poslovnog sektora u pogledu poštovanja ljudskih prava na osnovu koje je BHRN Sekretarijat razvio modul za njegovu primjenu u Bosni i Hercegovini. Drugi dio projekta se odnosio na razvoj modula za obrazovanje NVO i poslovnog sektora u četiri osnovna područja djelovanja poduzeća u kontekstu društveno odgovornog poslovanja: ponašanje na tržištu, odnos prema zaposlenima, odnos prema okolišu, te odnos s lokalnom zajednicom i društvom u cjelini.

 

REALIZIRANI BHRN CROSS-CUTTING PROJEKTI PERIOD 2003-2006

“Legal issue group”“Grupa za pravna pitanja” utemeljena je kao zajednički projekat Balkanske mreže za ljudska prava i Mreže za pomoć izbjeglicama u jugoistočnoj Evropi. Cilj ovog projekta je da se na području Balkana radi na ujednačavanju postojeće legislative u oblasti koja reguliše položaj i prava izbjeglih i raseljenih lica  sa međunarodnim standardima te njenoj adekvatnoj primjeni. Publikacija “LIG” predstavlja doprinos svih članica Radne grupe a bavi se pitanjima državljanstva, imovine, nasljeđa, azila i manjina na području zemalja bivše Jugoslavije.

“Media coverage of the Macedonian Conflict” Medijsko praćenje konflikta u Makedoniji

Ovaj projekat pokrenut je na inicijativu Mreže za pomoć izbjeglicama u jugoistočnoj Evropi/ SEERAN. Ispred BHRN je implementiran od strane ADI Gostivar. Rezultat projekta je publikacija na temu “Konflikt u Makedoniji” koja je izdata na albanskom, makedonskom i engleskom jeziku.

“Minority Rights in Radio Shows”- Prava manjina u radio emisijama

Vodeći partner u ovom projektu je “Mreža radija za izbjeglice”/Radio Refugee Network. Projekat se sastojao od niza radio emisija koje su emitovane u Makedoniji, na temu prava Roma. U okviru projekta pored edukacije novinara o pravima manjina snimljeno je 99 priča koje su emitovane na lokalnim radio stanicama. 40 najboljih priča prevedene su na albanski, srpski, hrvatski, makedonski i turski jezik te ponuđene u radio razmjenu radio kućama u regionu.

“Youth Voluntarism”Projekat Albert Einstein BHRN / SEEYN / TELESEE

Projekat je realiziran u partnerstvu sa Mrežom mladih u jugoistočnoj Evropi/SEEYN i Mrežom privatnih brodkastera u jugoistočnoj Evropi. Cilj projekta je unaprijediti volonterizam kod mladih. Na osnovu detaljne analize koja je sprovedena u ovoj oblasti pripremljen je akcioni plan za zagovaračku kampanju. U procesu realizacije projekta uspostavljeno je 10 regionalnih centara za koordinaciju koji su uspostavili kontakte sa nadležnim institucijama te izradili listu preporuka kako unaprijediti i olakšati rad volontera u jugoistočnoj Evropi.

“Database of FRESTA NGOs”Baza podataka nevladinih organizacija u okviru programa FRESTA

Kako bi se povećala efikasnost rada partnerskih organizacija u okviru FRESTA programa BHRN Sekretarijat je zajedno sa SEERAN-om izradio detaljnu bazu podataka partnerskih organizacija koja uključuje njihovo znanje, iskustvo i rad na prethodnim projektima.

“All rights for all “– Sva prava za sve”

Dvogodišnji projekat koji se sastojao od edukacije novinara o ljudskim pravima i najčešćim oblicima kršenjima ljudskih prava u regionu te načinu na koji mediji treba da objektivno prikazuju ovakve pojave. Projekat se odvijao na području Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Pored ovih aktivnosti snimljeno je i 20 radio emisija koje su išle u radio razmjenu, a za čiju je realizaciju bio zadužen partner u projektu Mreža privatnih brodkastera u jugoistočnoj Evropi/SEENBP.

“State of Sexual Minorities” – Prava seksualnih manjina

Projekat “Prava seksualnih manjina” je realizovan u suradnji sa Mrežom privatnih brodkastera u jugoistočnoj Evropi/SEENBP. Cilj projekta je bio izraditi analizu kršenja prava seksualnih manjina u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini te na osnovu nje pripremiti 20 radio emisija na teme koje su se pokazale od krucijalne važnosti za poštovanje osnovnih prava seksualnih manjina.