Prvi sastanak Balkanske regionalne mreže za vladavinu prava (BRRLN)

21 Maja, 2014 / Komentari isključeni za Prvi sastanak Balkanske regionalne mreže za vladavinu prava (BRRLN)

Vijesti

U Ohridu, Makedonija u periodu 5 – 7. maja 2014. godine održan je prvi sastanak Balkanske regionalne mreže za vladavinu prava (BRRLN). Sastanak Mreže je organiziran u sklopu Inicijative za vladavinu prava Američkog udruženja pravnika (ABA ROLI), trogodišnjeg regionalnog programa koji se sprovodi uz podršku Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID).

Svrha Balkanske regionalne mreže za vladavinu prava je da se unaprijedi vladavina prava u Albaniji Bosni i Hercegovini, na Kosovu, u Makedoniji i u Srbiji uvođenjem mehanizama za saradnju i međusobnu razmjenu najbolje prakse, alatki i znanja između advokatskih komora u regionu i organizacija građanskog sektora koje se bave pravosuđem.

Na osnovu opsežne analize koje su sprovele Elizabeth Givens, programski direktor ABA ROLI, Ashley Martin, viši menadžer programa ABA ROLI i Jessie Tannenbaum, pravni analitičar ABA ROLI, te pet regionalnih koordinatora programa definirana su polja djelovanja mreže. Pored pitanja koja se odnose na unaprjeđenje pristupa pravdi građana, profesionalizam i nezavisnost advokatske profesije, obrazovanje i profesionalno usavršavanje, sticanje dozvola, odnosa između advokata i klijenta, odbrane ex officio (odbrana po službenoj dužnosti) razmatrana je veoma važna tema koja se odnosi na odnos sa pripadnicima nevladinog sektora koji djeluju u oblasti krivičnog pravosuđa.

Poseban naglasak u diskusiji između pripadnika advokatskih komora i predstavnika nevladinih organizacija vezan je za način na koji advokati i njihova profesionalna udruženja mogu da imaju koristi od bliske saradnje sa građanskim organizacijama koje djeluju u oblasti pravosuđa u vezi sa pitanjima koja su od zajedničkog interesa, posebno u oblasti pružanja besplatnih pravnih usluga.

Imajući u vidu različit način na koji je besplatna pravna pomoć uređena u zemljama regiona postoji prostor za suradnju i razmjenu najboljih praksi i iskustava među članicama mreže.

Jedan od zaključaka konferencije je bio da profesionalna udruženja advokata, bez obzira da li se radi o volonterskim organizacijama ili formalno osnovanim organima koji izdaju dozvole za rad i utvrđuju pravila profesije – kao što je advokatska komora – i sama spadaju među organizacije građanskog društva, i mogu da imaju koristi od saradnje sa ostalim građanskim organizacijama, kako bi zajedno radile u interesu pravde, obezbjeđivale pristup pravdi pružanjem besplatne pravne pomoći i savjeta, i na nacionalnom i međunarodnom nivou se zalagale za izmjenu zakona i ljudska prava.

Predstavnici Asocijacije za demokratske inicijative Sarajevo i YUCOM-a su na konferenciji imali priliku da govore o načinu na koji je oblast besplatne pravne pomoći uređena u Bosni i Hercegovini i Srbiji te da prenesu svoja iskustva u pružanju savjeta informacija i aktivne pomoći koja su stekli u toku studijske posjete Rumuniji, Velikoj Britaniji i Irskoj, a u sklopu projekta Triple A.