Projekat “Jednake šanse za zapošljavanje i dostojanstvo na radu LGBTIQ osoba u BiH”

1 Septembra, 2021 / Komentari isključeni za Projekat “Jednake šanse za zapošljavanje i dostojanstvo na radu LGBTIQ osoba u BiH”

Projekti Vijesti

Projekat “Jednake šanse za zapošljavanje i dostojanstvo na radu LGBTIQ osoba u BiH” se fokusira na
sposobnost države BiH i svih nivoa vlasti da ispune obavezu unaprijeđenja poštovanja ljudskih prava i
osnovnih sloboda, kako je to proglašeno UN-ovom deklaracijom o ljudskim pravima, EKLJP i drugim međunarodnim i regionalnim instrumentima o ljudskim pravima koji su integrisani u domaće zakonodavstvo i strateške dokumente BiH. Osiguravanje jednakosti u pristupu pravima i nediskriminaciji ključ je demokratskog razvoja i ovaj projekat podržava institucionalne i vaninstitucionalne aktere u BiH da se uhvate u koštac sa postojećim, ali nedovoljno javno i institucionalno rješenim problemom diskriminacije, zasnovanim na seksualnoj orijentaciji, rodnom identitetu, rodnom izražavanju i seksualnim karakteristikama LGBTIQ osoba u procesu zapošljavanja. Ostvarivanjem specifičnog cilja koji se odnosi na poboljšanje postojećeg zakonodavnog, političkog i društvenog okvira politike i njegovom efikasnom primjenom u vidu zabrane i sankcionisanja diskriminacije u javnom i privatnom zapošljavanju LGBTIQ osoba, sinhronizovano sa postojećim Zakonom o zabrani diskriminacije na državnom nivou, projekat će izvršiti direktan uticaj na uspješnost intervencije u borbi protiv diskriminacije kroz poboljšani pravni okvir i nultu toleranciju na politiku diskriminacije.

Na početku projekta biće provedeno istraživanje među 1000 ispitanika (iz LBGTIQ populacije, organizacija civilnog društva i grupa za zaštitu ljudskih prava, sindikata, preduzeća, udruženja poslodavaca i ministarstava rada koje će dati jasnu sliku o trenutnoj situaciji pristupa zapošljavanju i diskriminaciji LGBTIQ osoba u BiH. Kroz ovu fazu, 1000 osoba iz ciljanih sektora doprinijeće detaljnoj analizi i izradi preporuka za izmjene zakonskog, političkog i društvenog okvira i nediskriminaciju LGBTIQ osoba u radnom odnosu. Na osnovu analiziranih podataka i izrađenih preporuka, vršiće se direktan uticaj na zakonodavstvo o radu u oba entiteta u BiH i u BD kroz formiranje i rad Ekspertske grupe koju će činiti 2 predstavnika LGBTIQ zajednice, 1 branitelj ljudskih prava, 3 predstavnika udruženja poslodavaca, 2 predstavnika sindikata, 3 predstavnika ministarstava rada i 2 pravna stručnjaka, od kojih će 1 pravni stručnjak biti iz Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH. Ekspertska grupa izradiće tri prijedloga na entitetskom nivou i nivou BD za zakonodavne, političke i društvene promjene u vezi sa zabranom diskriminacije LGBTIQ osoba u procesima vezanim za zapošljavanje i dostojanstvo na radu koji su usklađeni sa Zakonom o zabrani diskriminacije u BiH.

Na osnovu preporuka za istraživanje i policy dokumenata koje razvije Ekspertska grupa, biće kreiran program i realizovano ukupno 5 treninga za 150 članova sindikata, udruženja poslodavaca, zaposlenih u ministarstavima rada, predstavnika LGBTIQ populacije, organizacija i grupa za zaštitu ljudskih prava, kao i drugih zainteresovanih pojedinaca. Treninzi će biti fokusirani na diskriminaciju LGBTIQ osoba u ciklusu zapošljavanja i šta treba učiniti na uklanjanju identifikovane diskriminacije. Ove aktivnosti rezultiraće time da će 150 nosilaca dužnosti iz javnog i privatnog sektora u BiH biti obučeni kako da osiguraju, promovišu, nadziru i sankcionišu antidiskriminaciju LGBTIQ osoba u radnom odnosu u njihovom profesionalnom radu. Kroz zagovaračke aktivnosti, biće informisano 60 članova parlamentarnih političkih stranaka i nadležnih ministarstava sa svih nivoa o predloženim zakonskim i političkim promjenama. Očekuje se da najmanje 35% njih podrži predložene promjene i 3 inicijative za pravno unaprijeđenje politike antidiskriminacionog zakonodavstva vezanog za za zapošljavanje i dostojanstvo na radu. Predviđeno trajanje projekta je 20 mjeseci na području 12 lokalnih zajednica u BiH (Bijeljina, Brčko, Banja Luka, Prijedor, Tuzla, Sarajevo, Travnik, Zenica, Konjic, Mostar, Višegrad i Trebinje).

Period implementacije projekta: 01/09/2021 – 30/04/2023

Projekat je podržan od strane USAID/INSPIRE.