Peto javno predstavljanje rezultata ,,Studije mapiranja institucionalnog kršenja ljudskih prava u BiH”

10 Novembra, 2021 / Komentari isključeni za Peto javno predstavljanje rezultata ,,Studije mapiranja institucionalnog kršenja ljudskih prava u BiH”

Vijesti

U okviru projekta ,,Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u BiH“, dana 05.11.2021. godine, u Brčkom, u hotelu Jelena, predstavljeni su rezultati „Studije mapiranja institucionalnog kršenja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini“. 

Tokom prezentacije Studije je istaknuto da je evidentno da su ljudska prava od strane državnih institucija u BiH kršena na svim nivoima vlasti, i to kroz sve tri posmatrane oblasti: slobodu mišljenja i informisanja, slobodu mirnog okupljanja i udruživanja i slobodu kretanja.

Javno predstavljanje Studije je imalo za cilj ukazivanje na probleme i da se kroz javnu raspravu sa predstavnicima sudova, policije, nevladinih organizacija, novinara i instutucija vlasti dođe do preporuka i smjernica za unapređenje zakonodavstva, kreiranja ili izmjene procedura za postupanje policije kako bi politike zaštite ljudskih prava u BiH, u narednom periodu, bile što bolje. Istaknuto je da se navedena ljudska prava najprije krše zbog loših zakonskih rješenja, ali i zbog loše razrađenih podzakonskih akata.

Posebno su istaknuti rezultati iz analize postupanja policije i sudova, gdje su identifikovani slučajevi u kojima su policija i sudovi neadekvatnom primjenom zakonskih rješenja počinili kršenje naprijed navedenih ljudskih prava.

Tokom prestavljanja Studije istaknut je problem širenja lažnih vijesti koji je uočljiv kako kroz postupanje policije i sudova kao provodilaca zakona, tako i sa aspekta zakonske regulative. Postoje nejasne odredbe koje daju prostor za šire tumačenje i kažnjavanje ljudi za nešto što su izrekli a što zaista nema elemenata za kažnjavanje.

Drugi problem, koji je istaknut, jeste loša zakonska regulativa u domenu javnog okupljanja, odnosno mirnog protesta i izražavanja stavova na svim nivoima u Bosni i Hercegovini koja više ograničavaju ovo pravo nego što daju građanima mogućnost da izraze svoje mišljenje.

U Studiji su identifikovani i problemi u postupanju policije gdje su mirni skupovi bili prekidani, obustavljani, uključujući i prekomjernu upotrebu sile jer se takva okupljanja nekome nisu sviđala. Brojni su primjeri širom Bosne i Hercegovine kršenja i prava na slobodno kretanje što je posebno došlo do izražaja u Brčko distriktu, u periodu Covida-19. Izdate su hiljade i hiljade prekršajnih naloga licima u BiH za kršenje policijskog časa koji nije bio uveden u skladu sa zakonom što je potvrđeno i odlukom Ustavnog suda, gdje je bez osnova kažnjavan veliki broj građana.

Tokom prezentacije je konstatovano da domaće zakonodavstvo, u pogledu međunarodnih standarda, ima solidnu normativnu strukturu ali da je treba više primaći standardima EU. Prilog sa događaja možete pogledati na: