Održan radni sastanak predstavnika ekspertske radne grupe CAHR projekta i Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona

31 Maja, 2022 / Komentari isključeni za Održan radni sastanak predstavnika ekspertske radne grupe CAHR projekta i Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona

Vijesti

U prostorijama Pravnog fakulteta PIM Univerziteta u Lukavici, 27. maja 2022. godine održan je radni sastanak predstavnika ekspertske radne grupe projekta ,,Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini – CAHR“ i predstavnika radne grupe za izradu nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru i Zakona o slobodi mirnog okupljanja ovog kantona. Pomenuti sastanak predstavlja nastavak saradnje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona koja je uspostavljena početkom godine kada su predstavnici ekspertske radne grupe CAHR projekta posjetili ovo Ministarstvo.

Delegaciju radne grupe Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona predvodila je Arijana Šabić, sekretar ministarstva, Omer Tahitović i Elvis Mehić. Ispred ekrspertske radne grupe CAHR projekta sastanku su prisustvovali prof. dr Elmedin Muratbegović, redovni profesor fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, prof. dr Veljko Turanjanin, vanredni profesor Pravnog fakulteta u Lukavici, prof. dr Aleksandar Ivanović, vanredni profesor Pravnog fakulteta u Lukavici i dr Mladen Jeličić, sudija Prkršajnog suda u Šapcu.

Članovi ekspertske radne grupe su na sastanku predstavili svoje komentare i sugestije na pojedine odredbe nacrta pomenutih zakona, nakon čega je vođena diskusija o pitanju mogućnosti adekvatnijeg formulisanja istih. Poseban akcenat je stavljen na one odredbe koje nisu u saglasnosti sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, praksom Evropskog suda za ljudska prava, stavovima Venecijanske komisije i Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR). Kada je u pitanju prekršajno-pravna oblast koja govori o javnom redu i miru, predmet analize bile su odredbe koje se tiču proširenja definicije javnog mjesta, na način da ono obuhvati i onlajn prostor, te taksativnog navođenja prekršaja koji se mogu izvršiti u onlajn okruženju. Takođe, razmatrane su i odredbe koje se tiču definicije tzv. lažnih vijesti, odnosno bića prekršaja iznošenja i širenja istih. Predstavnici ekspertske radne grupe CAHR projekta su predložili propisivanje zasebnog prekršaja kojim se štiti sloboda kretanja i ponudili prijedog formulacije istog. Kad su u pitanju prekršajno-pravne oblasti javnih okupljanja, predmet analize bile su odredbe kojima se određuju mjesta na kojima se okupljanja ne mogu održavati, te odredbe kojima se propisuju razlozi za zabranu javnih okupljanja. Takođe, analizirane su odredbe koje uređuju proceduru obavještavanja organizatora okupljanja o zabrani istog, te proceduru ulaganja pravnih lijekova u takvim situacijama. Pored ovoga, na sastanku su analizirane i odredbe kojima se nameću određene obaveze organizatorima javnih okupljanja, odnosno redarima istih, kao i odredbe koje se tiču razloga za prekid javnih okupljanja, te odredbe koje se tiču pitanja odgovornosti organizatora za eventualnu štetu nastalu održavanjem javnog okupljanja. Uz analizu odredaba koje se odnose na status predstavnika medija na javnim okupljanjima, članovi ekspertske radne grupe CAHR projetka su ukazali i na neophodnost normiranja statusa posmatrača, kao i obaveze organa javne vlasti da u skladu sa principom partnerstva za otvorenu upravu izvještava skupštinu o primjeni Zakona o slobodi mirnog okupljanja.

Nakon sublimiranja svega što je na ovom sastanku prezentovano, od strane predstavnika obje radne grupe biće data nova zakonska rješenja koja će predstavljati nacrte pomenutih zakona koji će nakon sprovedenih procedura biti upućeni u skupštinu na usvajanje.