Treći sastanak ekspertske radne grupe CAHR projekta

29 Juna, 2022 / Komentari isključeni za Treći sastanak ekspertske radne grupe CAHR projekta

Vijesti

Dana 24.06.2022. godine, u Etno selu Stanišići u Bijeljini, održan je treći sastanak eskpertske radne grupe projekta ,,Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini ‒ CAHR”.

Predmet ovog sastanka bio je upoznavanje članova ekspertske radne grupe sa sadržinom ,,Smjernica za upotrebu sredstava sile prema učiniocima prekršaja iz oblasti javnog reda i mira”, ,,Smjernica za primjenu policijskih ovlašćenja u slučajevima mirnog okupljanja”, kao i sa sadržinom ,,Izvještaja o borbi  za ljudska prava u Bosni i Hercegovni”, koji su izrađeni u sklopu projektnih aktivnosti. Nakon upoznavanja sa sadržinom navedenih dokumenata kroz diskusije i multidisciplinarnu analizu, dati su određeni prijedlozi i sugestije za izmjene i dopune istih prije izrade finalnih verzija koje će biti upućene organima vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini.

MSc Aleksandar Miladinović, autor ,,Smjernica za upotrebu sredstava sile prema učiniocima prekršaja iz oblasti javnog reda i mira”, upoznao je članove ekspertske radne grupe sa sadržinom radne verzije ove publikacije koja ima za cilj da policijskim službenicima da jasna i precizna uputstva za zakonitu primjenu sile prema učiniocima prekršaja iz oblasti javnog reda i mira, uz ukazivanje na međunarodne standarde u ovoj oblasti sa posebnim akcentom na zaštitu ljudskog prava na slobodu mišljenja i izražavanja i slobode kretanja. Ova publikacija sadrži i primjere neadekvatnog postupanja iz prakse, kao i analizu grešaka i uputstava u smislu kako bi u datom slučaju trebalo da se postupi.

Prof. dr Aleksandar Ivanović, autor ,,Izvještaja o borbi  za ljudska prava u Bosni i Hercegovni”,predstavio je identifikovane nedostatke prekršajno pravne oblasti javni red i mir, te oblasti materijalnog i procesnog krivičnog prava Bosne i Hercegovine u smislu odredaba koje imaju ograničavajući efekat na ostvarenje prava na slobodu mišljenja i izražavanja, kao i prijedloge rješenja za otklanjanje istih. Takođe, predstavio je i identifikovane odredbe prekršajno pravne oblasti javna/mirna okupljanja koje imaju ograničavajući efekat na ostvarenje prava na slobodu mirnog okupljanja, te prijedloge za izmjene i dopune istih, a u cilju kreiranja pravnog okvira koji će u mnogome olakšavati ostvarivanje ovog prava.

U drugom dijelu sastanka MSc Aleksandar Miladinović, u svojstu autora ,,Smjernica za primjenu policijskih ovlašćenja u slučajevima mirnog okupljanja”, prisutnima je predstavio publikaciju, koja ima za cilj da policijske službenike upozna sa evropskim standardima u smislu postupanja tokom održavanja javnih okupljanja, sa posebnim fokusom na adekvatno i zakonito reagovanje u situacijama poput održavanja spontanih okupljanja, okupljanja koja nisu prijavljena, pojave sporadičnih incidenata na javnim okupljanjima i sličnih problemskih situacija.

Projekat je finansiran od strane Evropske komisije u BiH.