Izvještaj o borbi za ljudska prava u Bosni i Hercegovini

1 Augusta, 2022 / Komentari isključeni za Izvještaj o borbi za ljudska prava u Bosni i Hercegovini

Naše publikacije Publikacije Vijesti

U sklopu projekta ,,Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini” koji realizuje Pravni fakultet u Lukavici Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, u saradnji sa Asocijacijom za demokratske inicijative (ADI) iz Sarajeva, a uz finansijsku podršku Evropske komisije, u periodu od marta do jula mjeseca 2021. godine sprovedeno je istraživanje koje je za predmet imalo pravno dogmatsku analizu zakona i podzakonskih akata u oblasti poštovanja ljudskog prava na slobodu mišljenja i izražavanja, prava na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja i prava na slobodu kretanja, kao i analizu implementacije odredaba ovih akata od strane bezbjednosnih i pravosudnih institucija (policije i sudova).

Cilj istraživanja je bio da se mapiraju slučajevi institucionalnog kršenja tri naprijed navedena ljudska prava u Bosni i Hercegovini, kao i da se sagleda postupanje Institucije ombudsmana za ljudska prava na polju zaštite tri naprijed navedena ljudska prava i odrede mogućnosti za jačanje i popularizaciju učešća akademskih institucija i organizacija civilnog društva u unapređenju politika zaštite ljduskih prava u Bosni i Hercegovini. Kao krajnji ishod istraživanja izrađena je ,,Studija mapiranja institucionalnog kršenja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini” kojom je mapirano više od 451 slučaj institucionalnog kršenja naprijed navedenih ljudskih prava (176 slučajeva institucionalnog kršenja prava na slobodu mišljenja i izražavanja, 102 slučaja institucionalnog kršenja prava na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja i 173 slučaja institucionalnih kršenja prava na slobodu kretanja). Na osnovu nalaza Studije dâ se zaključiti da su loša zakonska rješenja, u smislu neusaglašenosti sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i praksom Evropskog suda za ljudska prava, praćena lošim formulacijama podzakonskih akata kao i odsustvom internih procedura u smislu postupanja sigurnosnih institucija, dovela do slučajeva institucionalnog kršenja ljudskih prava koja su mapirana Studijom.

Shodno navedenom, ,,Izvještaj o borbi za ljudska prava u Bosni i Hercegovni” predstavlja kvalitativnu analizu važećih zakonskih odredbi u odnosu na tri naprijed navedna ljudska prava koja su zagarantovana Ustavom Bosne i Hercegovine i meuđnarodnim ugovorima koji obavezuju Bosnu i Hercegovinu na njihovu zaštitu, urađenu na osnovu nalaza Studije kao i korištenjem informacija iz otvorenih izvora poput
izvještaja Institucije ombudsmana za ljudska prava, izvještaja međunarodnih organizacija i domaćih OCD koje se bave praćenjem zaštite ljudskih prava u BiH, sadržaja naučnih i stručnih radova, novinarskih tekstova, razgovora sa predstavnicima organa vlasti i sl. Pored ovoga, u cilju obezbjeđivanja što sadržajnije slike stanja u oblasti zaštite tri naprijed navedena ljudska prava u Bosni i Hercegovini za potrebe izrade ovog izvještaja putem anonimne ankete sporvedeno je istraživanje o pitanju percepcije stanja tri odabrana ljudska prava u Bosni i Hercegovini među predstavnicima akademske zajednice i organizacija civilnog društva. Na osnovu naprijed navedenih informacija u izvještaju su date preporuke za ministarstva na svim nivoima i preporuke za Instituciju ombudsmena za ljudska prava u Bosni i Hercegovini u smislu smjernica za unapređenje politika zaštite ljudskih prava.

Tekst izvještaja je dostupan ovdje: