Nacionalni izvještaj “Pristup pravdi: Pružanje informacija, savjeta i besplatne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini” / Access to Justice: Provision of Information, Advice and Free Legal Aid in Bosnia and Herzegovina

Country Report BiH-page-001Cilj ovog izvještaja je da doprinese postojećoj debati o politikama time što će se u izvještaju analizirati zakonski okvir i postojeće prakse koje se odnose na usluge pružanja informacija i pomoći građanima te da se u istom identifikuje nekoliko ostvarivih preporuka u vezi sa politikama.

Ovo istraživanje, kao i postojeći lokalni i međunarodni izvještaji na istu temu, jasno pokazuju da u BiH ne postoji konzistentan sistem besplatne pravne pomoći koji bi zadovoljio evropske i međunarodne standarde i koji bi, generalno, osigurao pristup sudovima i ostalim mehanizmima zaštite i pomoći. Fragmentiranost sistema besplatne pravne pomoći rezultira time da sistem ne uspijeva zadovoljiti zahtjeve, koji proizilaze kako iz Ustava BiH tako i ECHR, u vezi sa pravom na pošteno suđenje.

Izvještaj u cijelosti u pdf formatu  na engleskom jeziku možete preuzeti ovdje:Country Report BiH – eng-.

Izvještaj u cijelosti u pdf formatu  na bosanskom jeziku možete preuzeti ovdje: Country Report BiH – bos-.

Sažetak izvještaja u pdf formatu na bosanskom jeziku možete preuzeti ovdje: Fin_BHS_sazetak_i_preporuke

Access to Justice: Provision of Information, Advice and Free Legal Aid in Bosnia and Herzegovina

The aim of this report is to contribute to the current debate on the present policies by making the report which analyzes the legal framework and current practices relating to services of providing assistance and information to citizens. Additionally, this report also identified several achievable recommendations regarding the present policies.

This research, as well as existing local and international reports on the same subject, clearly shows that, in BiH, there is no consistent system of free legal aid which could meet European and international standards that would, in general, provide access to courts and other mechanisms of protection and assistance. The fragmentation of the free legal aid system results in the system failing to meet the requirements arising from both the Constitution and the ECHR, concerning the right to a fair trial.

The report in PDF format in English can be downloaded here: Country Report BiH engl.

 

This entry was posted in Publikacije. Bookmark the permalink.

Comments are closed.