Projekat “Svojstva i značaj situacionog testiranja u procesu dokazivanja diskriminacije” / Project “Characteristics and Significance of Situational Testing in Process of Proving Discrimination”

1U periodu od septembra 2016. godine do septembra 2017. godine Asocijacija za demokratske inicijative će realizovati projekat pod nazivom ”Svojstva i značaj situacionog testiranja (ST) u procesu dokazivanja diskriminacije”. Glavni cilj ovog projekta je podizanje svijesti OCD-a o važnosti ST kao istraživačke metode i metode za dokazivanje diskriminacije.
ST je nova metoda koja ima za cilj dokazivanje diskriminacije na licu mjesta, a ova metoda se koristi i u zemljama EU i daje dobre rezultate.
Osnovne aktivnosti projekta su: Izrada priručnika o ST za OCD, održavanje dva okrugla stola povodom prezentacije priručnika o ST i važnosti korištenja ST za OCD, održavanje tri edukativne radionice za OCD o ST, organizacija simulacije ST u kontrolisanim uslovima.
Sredstva za finansiranje navedenog projekta osigurala je Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Fond otvoreno društvo BiH (FOD BiH) u okviru četverogodišnjeg projekta „Jednakost za sve: Koalicija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije“, s ciljem da podrži aktivnu ulogu organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije i implementacije antidiskriminacijskog zakonskog okvira u BiH, programske aktivnosti implementira Mediacentar Sarajevo u saradnji sa Centrom za društvena istraživanja Analitika, Udruženjem Prava za sve i Vaša prava BiH.

Period implementacije projekta: 01/09/2016 – 31/08/2017
Projekat je podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Fonda otvoreno društvo BiH (FOD BiH).

Factsheet projekta možete preuzeti ovdje.

Project “Characteristics and Significance of Situational Testing in Process of Proving Discrimination”

1Association for Democratic Initiatives (ADI) Sarajevo will, from September 2016 until September 2017, implement a project titled “Characteristics and Significance of Situational Testing in a Process of Proving Discrimination”. The main aim of the project is to raise awareness of civil society organizations (CSOs) about importance of situational testing (ST) as a research method, as well as the method for proving discrimination.
ST is a new method used to prove onsite discrimination. This method is used in EU countries, and has produced good results.

Main activities of this project are: Making a ST manual for CSOs, two round tables on the presentation of the ST manual, as well as the importance of using ST by CSOs, three workshops about importance of ST for CSOs, ST simulation in controlled environment.
Project funds are provided by the US Agency for International Development (USAID) and the Open Society Fund (OSF) as part of a four-year project “Equality for All: Civil Society Coalition against Discrimination”, in order to support the active role of civil society in the fight against discrimination, and implementation of anti-discrimination legislative framework in BiH. Program activities are implemented by Mediacentar Sarajevo in cooperation with the Center for Social Research, Analitika, associations Rights for All (Prava za sve) and Vaša prava BiH.

Implementation period of the project: September 1, 2016 – August 31, 2017
The project is supported by the United States Agency for International Development (USAID) and Open Society Fund (OSF).

This entry was posted in Projekti. Bookmark the permalink.

Comments are closed.