Program ”Političko osnaživanje žena” – Literatura

22 Aprila, 2015 / Komentari isključeni za Program ”Političko osnaživanje žena” – Literatura

Vijesti

U toku implementacije projekta „Političko osnaživanje žena“, 86 žena aktivnih članica političkih stranaka u BiH u periodu od septembra 2014 .godine do maja 2015. godine, uspješno su završile Program „Političko osnaživanje žena“ uz korištenje obavezne literature za rad, korištenu literaturu možete preuzeti na linkovima u produžetku

Ženski pokret i rodna ravnopravnost

Pekinška deklaracija i Platforma za akciju, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2008.godine (http://arsbih.gov.ba/project/pekinska-deklaracija-i-platforma-za-akciju/)

Žene i muškarci u Bosni i Hercegovini, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2013.godine (http://www.bhas.ba/tematskibilteni/zim_2011_001_01-bh.pdf)

Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena, Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2006.godina (http://arsbih.gov.ba/wp-content/uploads/2014/01/CEDAW_za-web.pdf)

Standardi i mehanizmi za ravnopravnost spolova, Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2009.godina (http://arsbih.gov.ba/wp-content/uploads/2014/01/CM-Rec200717_prelom.pdf)

Evropska konvencija o ljudskim pravima (http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_BOS.pdf)

Rod i pravosuđe, Majda Halilović i Heather Huhtaner, Sarajevo 2014 (http://www.atlantskainicijativa.org/bos/images/Rod_i_reforma_pravosudja_u_BiH/Publikacije/Implikacije_roda_u_pravosudju_Bos.pdf)

Načini za preovladavanje diskriminacije u jeziku, obrazovanju, medijima i pravnim dokumentima, Jasmina Čaušević i Jasna Zlotrg, Sarajevo 2011.godine (http://www.lingvisti.ba/download/f1be4a84-964b-4073-8557-1bd04245b1dc.pdf)

Političarke u medijima tokom predizborne kampanje 2010.godine, slika koje nema, Almir Terzić i Belma Bećirbašić, 2010.godine (http://www.1325.arsbih.gov.ba/wp-content/uploads/Istrazivanje_print.pdf)

Povelja o osnovnim pravima Evropske unije (2010/C 83/02) (http://arsbih.gov.ba/wp)

Zakon o ravnopravnosti spolova („Službeni glasnik BiH br. 16/03) (http://arsbih.gov.ba/project/zakon-o-ravnopravnosti-spolova-u-bih/)

Borba protiv nasilja zasnovanog na spolu, Organization for Security and Co-operation i Europe Mission to Bosnia and Herzegovina (http://www.osce.org/bs/bih/110188?download=true)

Brošura MIA – Mlade i aktivne, Vedrana Kobaš, Lea Jurišić i Tajana Broz, CESI, Zagreb (http://www.cesi.hr/hr/mia-mlade-i-aktivne/)

Priručnik za usklađivanje zakona sa zakonom o ravnopravnosti spolova i sa međunarodnim standardima u oblasti ravnopravnosti spolova, Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne I Hercegovine; Razvojni program Ujedinjenih Nacija ,uz podršku Fonda za razvoj Japanske Vlade, Sarajevo 2011.godine (http://arsbih.gov.ba/wp-content/uploads/2014/01/prirucnik_uskladjivanje.pdf)

Rodno odgovorno budžetiranje, IKD „University press – MAGISTRAT Izdanja“ Sarajevo, Novembar 2013.godine (http://arsbih.gov.ba/wp-content/uploads/2014/01/GRB_UNW.pdf)

Rasprostranjenost i karakteristike nasilja prema ženama u BiH, Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Juni 2013.godine (http://arsbih.gov.ba/wp-content/uploads/2014/01/studija_prevalenca.pdf)

Prevazilaženje neravnopravnosti, Organization for Security and Co-operation i Europe Mision to Bosnia and Herzegovina (http://www.oscebih.org/documents/osce_bih_doc_2013121211540764bos.pdf)

Ženski pokret u BiH, Zlatiborka Popov Momčilo, Sarajevski otvoreni centar, Centar za empirijska istraživanja religije u Bosni i Hercegovini, Fondacija CURE, Sarajevo 2013.godine (http://soc.ba/zenski-pokret-u-bosni-i-hercegovini-artikulacija-jedne-kontrakulture/)

Liderstvo

Pisanje djelotvornih prijedloga za javne politike, Eóin Young i Lisa Quin, DIM – Udruga za građansko obrazovanje i društveni razvoj, Zagreb 2007.godine (http://www.icpolicyadvocacy.org/sites/icpa/files/downloads/writing_effective_public_policy_papers_croatian.pdf)

Liderstvo Jačanje liderskih vještina u radu u lokalnoj zajednici, Besima Borić, Jasminka Borković, Emina Abrahamsdotter, Radmila Žigić, Jasmina Čaušević , TPO Fondacija, Sarajevo 2012.godine (http://www.tpo.ba/b/dokument/Prirucnik%20liderstvo%20nasl-2012%20Preview.pdf)