Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći u BiH

27 Aprila, 2015 / Komentari isključeni za Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći u BiH

Vijesti

Sa reformskim izmjenama procesnih zakona u Bosni i Hercegovini došlo je do neupitnog jačanja uloge pravnih zastupnika u postupcima pred sudom. Siromašni i neuki građani, koji ne mogu platiti usluge nerijetko prijeko potrebnih advokata, nisu u mogućnosti pravilno i efikasno zaštiti svoja prava. Bosna i Hercegovina još uvijek nema okvirni zakon o besplatnoj pravnoj pomoći kao temeljni garant za jednak pristup sudu i pravdi svim njenim građanima.

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine (MP BiH) je utvrdilo godišnji Program rada MP BiH je za 2015 . godinu. Prioriteti sadržani u ovom Programu rada usklađeni su i imaju za cilj doprinijeti opštim strateškim prioritetima MP BiH izraženim u nacrtu Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini za period od 2014. do 2018. godine, (SRSP u BiH), koji predviđa donošenje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u novembru 2015. godine. Još je neizvjesno kada će nacrt Zakona biti dostupan široj javnosti. U prethodnom periodu organizacije civilnog društva su kroz više inicijativa (ECAS, Mreža pravde, Mreža pružalaca besplatne pravne pomoći) uzele aktivno učešće u izradi nacrta koji nažalost nije prošao proceduru usvajanja kao ni prethodna tri nacrta. Asocijacija za demokratske inicijative u okviru zagovaračkih aktivnosti za donošenje Zakona će u narednom periodu organizirati niz javnih događaja sa ciljem podizanja svijesti donosilaca odluka, ali i građana o neophodnosti donošenja ovog zakona.