Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i akademske zajednice – javno zagovaranje

29 Marta, 2022 / Komentari isključeni za Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i akademske zajednice – javno zagovaranje

Vijesti

Cijeneći važnost javnog zagovaranja za promociju i zaštitu ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, tim projekta Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini – CAHR je 25.03.2022. godine u Banjoj Luci održao treći trening „Uvod u javno zagovaranje“. Kao i za prethodna dva treninga, trening u Banjoj Luci je bio namijenjen predstavnicima organizacija civilnog društva i akademske zajednice.

Fokus održanog treninga je bio na jačanju kapaciteta predstavnika organizacija civilnog društva i akademske zajednice u polju javnog zagovaranja, kao i ohrabrivanje međusobne saradnje i planiranje budućih zajedničkih aktivnosti i djelovanja organizacija civilnog društva i akademske zajednice, imajući na umu zajednički cilj: promocija i zaštita ljudskih prava građana Bosne i Hercegovine. Pored glavne teme (javno zagovaranje) učesnici treninga su diskutirali i o drugim temama važnim za svoj rad i djelovanje, kao što su važnost i rad Institucije ombudsmena za ljudska prava u Bosni i Hercegovini i očekivanja građana, organizacija civilnog društva i akademske zajednice od institucija u Bosni i Hercegovini u polju zaštite ljudskih prava. Kroz grupni rad i grupne zadatke, učesnici treninga su radili na definisanju ciljeva, postavljanje zadataka i izradi zagovaračkih taktika, zagovaračkog plana i poruka. Tokom grupnog rada, učesnici su diskutirali o nedovoljnoj senzibilizaciji institucija u Bosni i Hercegovini prema žrtvama, reviktimizaciji žrtava i sekundarne viktimizacije, kao i nejednakosti građana pred zakonom (različit položaj i prava civilnih i vojnih žrtava rata, neriješen pravni status civilnih žrtava rata). Nadalje, druga grupa učesnika je tokom svog rada diskutirala o problemu diskriminacije u Bosni i Hercegovini, te pasivnosti institucija u prevenciji diskriminatornih praksi i izmjenama diskriminatornih zakonskih odredbi.

Tokom zadnjeg dijela treninga, učesnici su razgovarali o zajedničkom djelovanju organizacija civilnog društva i akademske zajednice, snazi koalicija i javnog zagovaranja u radu i djelovanju organizacija civilnog društva i akademske zajednice. Udruživanjem svojih resursa, vještina i znanja, akademska zajednica i civilno društvo može na značajan način doprinijeti promociji i zaštiti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.

U maju 2022. godine, u sklopu CAHR projekta koji je podržan od strane Europske unije, planirana su još dva treninga u Mostaru i Bihaću.