U Istočnom Sarajevu održano predstavljanje Izvještaja o borbi za ljudska prava u Bosni i Hercegovini

12 Septembra, 2022 / Komentari isključeni za U Istočnom Sarajevu održano predstavljanje Izvještaja o borbi za ljudska prava u Bosni i Hercegovini

Vijesti

U prostorijama Pravnog fakulteta PIM Univerziteta u Lukavici, 8. septembra 2022. godine održano je predstavljanje Izvještaja o borbi za ljudska prava u Bosni i Hercegovini. Izvještaj je urađen u sklopu projekta Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini koji realizuju PIM Univerzitet i Asocijacija za demokratske inicijative a uz finansijsku podršku Evropske komisije.   

Predstavljanju Izvještaja su prisustvovali predstavnici MUP-a Kantona Sarajevo, MUP-a Hercegovačko-neretvanskog Kantona, MUP-a Zapadnohercegovačkog Kantona, MUP-a Kantona 10 Livno, pravosudnih i tužilačkih institucija, Službe za poslove sa strancima, Ministarstva zdravlja Federacije Bosne i Hercegovine, Evropske unije, Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini i dr.

Sadržaj Izvještaja sa preko 40 identifikovanih nedostataka domaćeg pravnog okvira, tj. neusklađenosti sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava predstavio je autor prof. dr Aleksandar Ivanović, profesor pravnog fakulteta u Lukavici. O iskustvima u zagovaranju i usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa evropskim standardima u oblasti zaštite prava koja su u fokusu ovog projekta govorio je član radne grupe CAHR projekta, dr Mladen Jeličić, sudija Prekršajnog suda u Šapcu. Moderator je bio prof. dr Veljko Turanjanin. 

Sa predstavnicma organizacija i institucija koje su uzele učešće na ovom događaju u pogledu prava na slobodu mišljenja i izražavanja najviše se diskutovalo o problemu egzistiranja prekršajnog sankcionisanja u Federaciji Bosne i Hercegovine za omalovažavanje ili vrijeđanje državnih tijela, preduzeća, odnosno drugih pravnih lica koja vrše javna ovlašćenja, te nepreciznim formulacijama bića prekršaja širenja lažnih vijesti. Tema diskusije je bila i pitanje ograničavajućeg uticaja prava na slobodu mišljenja i informisanja u pogledu postojanja krivičnog djela Neovlašćeno posjedovanje radio ili televizijske stanice u krivičnom zakonodavstvu Federacije Bosne i Hercegovine, te Nepostojanja adekvatnih mehanizama za zaštitu branioca ljudskih prava i novinara u smislu nesmetanog uživanja prava na slobodu mišljenja i izražavanja.

Diskusija je vođena i o pitaju neusaglašenosti kantonalnih zakona o javnim okupljanjima sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Kada je u pitanju pravo na slobodu kretanja u dijelu koji je bio predviđen za diskusiju posebno je adresirano pitanje neusaglašenosti odredaba Zakona o strancima sa standardima zemalja iz okruženja kada je riječ o  razlozima iz kojih se strancu može zabraniti ulazak u Bosnu i Hercegovinu zbog prijetnje nacionalnoj bezbjednosti, te procedura donošenja odluka o zabrani ulaska strancu u Bosnu i Hercegovinu.

Tekst izvještaja je dostupan ovdje: