Konferencija o krivičnim djelima počinjena iz mržnje u Jugoistočnoj Evropi / Conference on Hate Crimes in South East Europe

38. novembra 2016. godine u Sarajevu Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, u saradnji s Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu i u partnerstvu sa Kancelarijom OSCE-a u Albaniji i misijama OEBS-a na Kosovu, u Crnoj Gori, Srbiji i Skoplju, organizira konferenciju o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje u Jugoistočnoj Europi.

Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći u BiH

04.11.2016. godine u Službenom listu BiH broj 83 (str. 11) izašao je Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći u BiH. Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći u BiH propisuje oblike ostvarivanja besplatne pravne pomoći, uslove i način ostvarivanja, finansiranje i kontrolu pružanja besplatne pravne pomoći pred tijelima i institucijama Bosne i Hercegovine, kao i nadzor nad provedbom ovog zakona.
Službeni list BiH broj 83 možete preuzeti na stranici Službenog lista.

Bilten “Zajedno protiv širenja mržnje na internetu-lokalne zajednice sigurne zajednice”

1Bilten sadrži informacije o realizovanim aktivnostima u okviru projekta „Zajedno protiv širenja mržnje na internetu – lokalne zajednice sigurne zajednice“. Aktivnosti projekta realizovane su u toku 2016. godine od strane Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj i Asocijacije za demokratske inicijative Sarajevo.

Ovdje možete u PDF formatu preuzeti Bilten.

Okrugli stol “Pružanje informacija, savjeta i besplatne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini” / Round Table “Provision of Information, Advice and Free Legal Aid in Bosnia and Herzegovina”

img_375029.09.2016. godine je održan okrugli stol na temu „Pružanje informacija, savjeta i besplatne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini“. Cilj okruglog stola je bio upoznati učesnike/ce sa stanjem u oblasti pristupa pravdi, kroz pružanje informacija, savjeta i besplatne pravne pomoći građanima u Bosni i Hercegovini, te da podstakne bolju saradnju i koordinaciju aktivnosti javnih institucija, civilnog društva i međunarodne zajednice, kako bi se unaprijedilo ostvarivanje i zaštita prava građana u BiH. Također, na okruglom stolu su prezentovani rezultati istraživanja „Pristup pravdi: Pružanje informacija, savjeta i besplatne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini“ koje je sprovela Asocijacija za demokratske inicijative, a u kome su učestvovali Centri/Zavodi za besplatnu pravnu pomoć, jedinice lokalne samouprave, nevladine organizacije i pravne klinike. Pitanje pravnog okvira kojim se regulira besplatna pravna pomoć u BiH, kapaciteti davalaca usluga te postojeće stanje u praksi u pogledu informisanja, savetovanja i pružanja pravne pomoći je bio osnov za diskusiju. Jedan dio događaja bio je posvećen dostupnosti besplatne pravne pomoći u BiH za žrtve zločina iz mržnje. Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici/ce javnih institucija kao i predstavnici/ce civilnog društva i međunarodnih organizacija. Održavanje okruglog stola podržali su Europska komisija i Civil Rights Defenders.

Brošura “Zajedno protiv širenja mržnje na internetu-lokalne zajednice sigurne zajednice”

slikaU okviru projekta “Zajedno protiv širenja mržnje na internetu-lokalne zajednice sigurne zajednice”, čije aktivnosti realizuju Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj i Asocijacija za demokratske inicijative Sarajevo, pripremljena je brošura namjenjena mladim u BiH.
Brošura ima za cilj informisati mlade o štetnosti širenja sadržaja motivisanih mržnjom i ostalih oblika zloupotrebe interneta. Pored osnovnih informacija o tome šta govor mržnje predstavlja, koji su oblici zloupotrebe internet prostora, brošura pruža i informaciju kome i na koji način je moguće prijaviti govor mržnje na internetu. Ovdje možete u PDF formatu preuzeti Brošuru.