Projekat “Jačanje uloge profesionalnih udruženja u sudskom pravosuđa u BiH” (JUP BiH)

24 Oktobra, 2008 / Komentari isključeni za Projekat “Jačanje uloge profesionalnih udruženja u sudskom pravosuđa u BiH” (JUP BiH)

Projekti Vijesti

Projekat ima za cilj izgradnju kapaciteta profesionalnih udruženja sudija, tužilaca, advokata, kao i ministarstava pravde u Bosni i Hercegovini da zajedničkim snagama djeluju na promjene u oblasti sudstva, kao i na donošenje zakonskih akata u BiH. Glavni implementator projekta je ADI Sarajevo, uz partnersku podršku Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, te finansijsku podršku Vlade Velike Britanije.

Ciljevi projekta će se realizovati kroz slijedeće projektne aktivnosti:

  • Sastanke fokalne grupe sastavljene od izabranih predstavnika profesionalnih udruženja sudija, tužilaca, advokata, te ministarstava koji djeluju na nivou BiH, RS i FBiH
  • Treninge posvećene izgradnji kapaciteta u četiri tematske oblasti: (1) Značaj reforme sudstva i uloga profesionalnih udruženja; (2) Informacijske i komunikacijske tehnologije za pravne profesionalce; (3) Kreiranje politika u sektoru sudstva; i (4) Lobiranje i zagovaranje. Treninzima će prisustvovati izabrani predstavnici profesionalnih udruženja sudija, tužilaca, advokata, te ministarstava koji djeluju na nivou BiH, RS i FBiH
  • Druge aktivnosti koje će voditi ka uspostavljanju snažne mreže aktera u procesu reforme sudstva i jačanju kapaciteta za što efikasnije učešće ovih aktera u procesima donošenja odluka na entitetskom i državnom nivou.

Projekat teži ka uspostavljanju čvršće veze između profesionalnih udruženja i ministarstava kako bi zajedničkim snagama uticali na donošenje relevantnih zakona i politika u Bosni i Hercegovini.