Održana 9. Konferencija ministara pravde u BiH, predsjednika VSTV BiH i Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH

8 Februara, 2013 / Komentari isključeni za Održana 9. Konferencija ministara pravde u BiH, predsjednika VSTV BiH i Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH

Vijesti

05.02.2013. godine u Sarajevu je održana 9. Konferencija ministara pravde u BiH, predsjednika VSTV BiH i Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, kojoj su prisustvovali ministri pravde svih nivoa u BiH i predsjednici VSTV BiH i Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH.

Na konferenciji su razmatrani i usvojeni izvještaji institucija sektora pravde i organizacija civilnog društva o postignutim rezultatima na provođenju Akcionog plana Strategije za reformu sektora pravde u BiH, uključujući izvještaje o provođenju Državne strategije za rješavanje predmeta ratnih zločina u BiH i o izradi nacrta Strategije tranzicijske pravde u BiH, radovima na izgradnji Državnog zatvora i donatorskim projektima u sektoru pravde u BiH, sa naglaskom na najvažnije probleme koji su uočeni u dosadašnjem provođenju i prioritetne aktivnosti za naredni izvještajni period. Posebno su izloženi problemi i prijedlog za rješavanje problema donošenja jedinstvenog Zakona o tužilaštvima u Federaciji BiH i zaključci 4. Tematske konferencije „Podrška sektora pravde privrednom razvoju u BiH“, kojima je podršku dao i premijer Zeničko-dobojskog kantona, koji se obratio 9. MK.

Pored izvještaja usvojeni su i: Revidirani Akcioni plan Strategije za reformu sektora pravde u BiH, prijedlog prioriteta za finansiranje iz donatorskih sredstava za 2013. godinu i Kalendar aktivnosti za 2013. godinu.

Najvažniji rezultati institucija sektora pravde u BiH u 2012. godini su:

1)      Iznalaženje kvalitetnijeg načina finansiranja pravosudnih institucija u BiH i usklađivanje propisa na različitim nivoima vlasti u BiH, kao preduslova njihove nezavisnosti i jednakog postupanja prema svima,

2)      Traženje odgovarajućih rješenja za smanjenje broja neriješenih sudskih predmeta i operativnim pitanjima vezanim za rad sudova i tužilaštava u BiH, kao što su informatizacija i rekonstrukcija zgrada pravosudnih institucija, što doprinosi povećanju efikasnosti i efektivnosti pravosudnog sistema u BiH,

3)      Jačanje odgovornosti i profesionalizma nosilaca pravosudnih funkcija, usvajanjem normi za njihov rad i uspostavljanje odgovarajućeg sistema za praćenje rada, te provođenje dodatnih obuka sudija i tužilaca,

4)      Pružanje međunarodne pravne pomoći i poboljšanje pravosudne saradnje, posebno sa susjednim državama,

5)      Pitanja pristupa pravdi i uvođenje sistema besplatne pravne pomoći u BiH,

6)      Veća primjena medijacije i drugih načina mirnog rješavanja sporova, sređivanje zemljišnih knjiga i privredne sporove,

7)      Poboljšanje upravljanja sistemom za izvršenje krivičnih sankcija u BiH, rješavanje prekobrojnosti u zavodima i načinima poboljšanja stanja, u koje spada veća primjena uslovnog otpusta, pomilovanja, rada za opće dobro na slobodi i drugih alternativnih sankcija, ali i proširenje zavodskih kapaciteta, uključujući i radove na izgradnji Državnog zavoda, te primjenu međunarodnih standarda u oblasti izvršenja krivičnih sankcija, kao što je stavljanje u funkciju Psihijatrijske klinike Sokolac,

8)      Učesnici konferencije su čvrsto opredijeljeni da se započete reforme nastave, te da se preduzmu dodatne aktivnosti na jačanju kapaciteta za strateška planiranja, koordinaciju pomoći i evropske integracije u institucijama sektora pravde u BiH, što uključuje i izradu nove Strategije za reformu sektora pravde u BiH.

Na konferenciji su usvojene i prioritetne aktivnosti institucija sektora pravde za naredni period.

Prije održavanja Ministarske konferencije potpisano je Pismo o preuzimanju obaveze ispred Foruma za zajedničku politiku Ministarstva pravde BiH i VSTV BiH, s jedne strane i članica Mreže pravde u BiH, s druge strane, za uspostavljanje sistema pravne pomoći u BiH, kojim se ispunjavaju potrebe građana i doprinosi učvršćivanju vladavine zakona, te vraća povjerenje građana u pravosudni sistem BiH i doprinosi napredovanju države u procesu integracije BiH u EU.

Dnevni red 9. Ministarske konferencije možete preuzeti ovdje: Dnevni-red-9.-MK-HJ-1

Godišnji Izvještaj organizacija civilnog društva (OCD) o provedbi Akcionog plana za provedbu Strategije za reformu sektora pravde (SRSP) u BiH možete preuzeti ovdje: Godisnji-izvjestaj-organizacija-civilnog-drustva-SRSP1-u-BiH-2012