Grupne i individualne konsultacije sa zainteresovanim stranama – Vodič za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP)

3 Aprila, 2019 / Comments (0)

Vijesti

Asocijacija za demokratske inicijative (ADI), zajedno sa Udruženjem poslodavaca FBiH (UPFBiH) i Unijom udruženja poslodavaca Republike Srpske (UUPRS), održala je niz individualnih i grupnih konsultacija sa predstavnicima/cama mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP), te predstavnicima/cama relevantnih državnih institucija, nevladinih organizacija, te advokata na temu izrade Vodiča za samozastupanje za MMSP.

Na konsultacijama su ukratko predstavljene aktivnosti projekta, te se diskutiralo o problemima koje MMSP imaju u pristupu privrednim sudovima/odjeljenjima, postojećoj strukturi privrednih sudova/odjeljenja, izvršenju sudskih presuda, visini sudskih troškova za privredne sporove,  te o alternativnim načinima rješavanja sudskih sporova (medijacija i arbitraža).

Konsultacije su održane u sklopu projekta „Unaprjeđenje pristupa privrednim sudovima u Bosni i Hercegovini, Izrada i distribucija Vodiča za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP)“, koji je podržan od strane Svjetske banke, a finansiran od strane Vlade Velike Britanije.